Община Разлог сключи административен договор № BG05M9OP001-2.101-0123 за реализиране на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Разлог“ по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ по Компонент 3 е в размер на 125 895 лева, като 60% от нея са предвидени за преки разходи за възнаграждения на назначения персонал. Непреките разходи включват: закупуване на дезинфектанти и лични предпазни средства за назначените лица; гориво за автомобила, с който ще се изпълняват заявките; дребно офис оборудване и компютърна конфигурация за администриране на дейността и възнаграждения на екипа за организация и управление на проекта.

Срокът за реализиране на допустимите дейности по Компонент 3 е 10 месеца и ще приключи на 31.12.2020 г.

Предвидено е осигуряване на услуги на минимум 77 нуждаещи се лица от следните целеви групи: възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора с увреждания; възрастни в риск (в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот); в случай че лицето или член на семейството му е поставен под карантина във връзка с COVID-19; самотен/ни родител/ли с дете/деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Персоналът по Проекта ще се назначава поетапно, в зависимост от заявените потребности и включва: един координатор, един диспечер, за приемане на заявки от гражданите по телефона и 9 щата разносвачи, които ще закупуват (със средства на заявителите) и доставят на адрес: храна, хранителни продукти, лекарства, дезинфектанти и продукти от първа необходимост. Разносвачите ще заплащат битови сметки на заявителите и при нужда ще осъществяват неотложни административни услуги. Доставката на стоки и извършването на горепосочените услуги са безплатни.

На телефон 0747/80942 могат да се подават заявки за ползване на услуги по проекта от 07,30 до 16,00 часа, всеки работен ден.