Най-старите са от 170 години

Общо 1690 декара общински вековни гори бяха поставени под закрила чрез определянето им със статут “гори във фаза на старост” в землището на селата Дождевица, Жиленци и Гюешево, община Кюстендил. Това съобщиха от общинската администрация.
Районът е част от зоните на “Натура 2000”, а предложението е направено от сдружение “WWF – Световен фонд за дивата природата, Дунавско-карпатска програма България” след теренно проучване през периода 2017-2019 г. “Горите във фаза на старост” са възприети като девствени гори, представляващи екосистеми със запазена структура и са най-ценни от екологична гледна точка, тъй като са дом на удивително биологично разнообразие.

Най-старите гори са с определена възраст от 170 години. В защитените територии не се допуска лесовъдна намеса и добив на дървесина. Те са естествен резервоар за генетичен материал и зона за спокойствие за много видове, чието съществуване е зависещо от горските екосистеми.
“Опазването на старите естествени гори е поставено като приоритет в Националната стратегия и в плана за опазване на биологичното разнообразие, както и в Националната стратегия за развитие на горското стопанство в България. Те са важни за опазването на водите, предотвратяват ерозията и наводненията, пречистват въздуха и обогатяват почвите, поради което имат огромно значение за хората и за поддържането на среда на живот в условията на климатични промени”, посочиха още от общинската администрация.

За да продължат да предоставят тези жизненоважни екосистемни услуги обаче, е необходимо да се предприемат спешни мерки за тяхното опазване.

1 коментар

  1. Ще се намери някой лумпен или тулуп, който ще плати на този и онзи и хоп дървета няма а има дървен материал.
    Винаги става така.
    България има такава богата история, но има тулупи, които изопачават историческите факти за да е угодно на Доган.
    Господ бави но не забрави.

Comments are closed.