При постъпване на д-р Ивка Георгиева като директор през 2013 година задълженията на „МБАЛ – Ихтиман” ЕООД – гр. Ихтиман надхвърлят 200 000 лева. През 2016 година лечебното заведение се сдобива с 2-ро ниво по компетентност, което дава възможност да се работи по повече клинични пътеки. С това се разрешиха дейности като родилна помощ; диагностика и консултации и др. В края на 2019 година болничното заведение няма текущи и приходни задължения. Към днешна дата, от много години насам, заведението е със счетоводна печалба на стойност 260 700 лева. Болницата в Ихтиман се състои от четири функционално обособени структурни блока – консултативно-диагностичен, санитарен, включващ 84 легла, отделение образна диагностика и клинико-диагностични структури. По време на управлението на кмета Калоян Илиев болничното заведение се сдобива с хирургически инструменти, закупени са два броя реанимационни монитора, анестезиологичен апарат, лапароскопски апарат, електрокардиограф. Акушеро-гинекологичното отделение се сдобива с ново родилно легло, колпоскоп и ехограф. Със средства на община Ихтиман през 2019 година бе закупен рентгенов апарат за Рентгеново отделение. Стълбището пред отделението бе изцяло реновирано, изградена бе и рампа, с което достъпът за колички се улесни. Помещението също претърпява ремонт. Сградата на администрацията и Клинична лаборатория, която е част от структурата на болницата, променя изцяло своя облик след извършените ремонтни дейности, включващи укрепване на външните стени, ремонт на покрива, подмяна на улуците и дограмата и саниране. Сградата на медицински център и покрива на регистратурата също са ремонтирани. През 2015 година бе открита асансьорната уредба, която обслужва сградата на Стационара. Съоръжението, позиционирано на югозападната фасада, улеснява транспортирането на пациентите. На сградите на Стационара (АГ отделение, Вътрешно отделение, НО и Хирургично отделение), Рентген и Детско отделение се извършиха строително-монтажни дейности след сключен договор с Националния доверителен екофонд по проект „Намаляване на вредните емисии и подобряване енергийната ефективност на сгради и съоръжения на „МБАЛ – Ихтиман”. Ремонтът на Стационара включи топлоизолиране на фасадни стени, таванска плоча и под на партерния етаж, подмяна на старата дървена с нова ПВЦ дограма, подмяна на улуци и водосточни тръби, полагане на нова фасадна мазилка и нов цокъл. Ремонтът на Рентген и детско отделение – топлоизолиране на външни стени и покрив, подмяна на дограмата.