ТЕЦ „Бобов дол”

Експерти от РИОСВ-Перник и РИОСВ-София извършиха комплексна проверка на “ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД в направления “Въздух”, “Отпадъци”, “Комплексни разрешителни” и “Води”. Установени бяха несъответствия с екологичното законодателство, съставени са протоколи и е наложена принудителна административна мярка – наложена е отново забрана на дружеството да изгаря отпадъци.

Мярката е след извършена проверка и установени несъответствия със Закона за опазване на околната среда. Заповедта е на директора на РИОСВ-Перник от 11.06.2020 г. и с цел превенция са пломбирани част от техническите съоръжения на дружеството.

Установено е, че операторът “ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД не е въвел визуален контрол и ясно видеозаснемане на всички точки от площадката за приемане на отпадъците и при извършване на процесите по последващо третиране, проследявани в реално време. Операторът не е създал техническа възможност за осъществяване на контрол върху дейността си и се възпрепятства възможността за проследяване на приеманите на площадката отпадъци по вид и обем, както и процесът по последващото им оползотворяване от контролните органи.

От МОСВ припомнят, че такава заповед имаше от 09.04.2020 г. отново на директора на РИОСВ-Перник. Дружеството тогава обжалва заповедта пред Върховния административен съд (ВАС) и беше направено разпломбиране.

По настояване на министъра на околната среда и водите Емил Димитров е проведена среща с ръководството на “ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД.

След това от дружеството са информирали, че на 08.06.2020 г. на заседание на Съвета на директорите на “ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД е взето решение, предвид сериозното обществено и медийно напрежение, дейностите по оползотворяване на РДФ горива да отпадне от разрешените в Комплексното разрешително №45-H4/2019 г. на “ТЕЦ-Бобов дол” ЕАД. В МОСВ е постъпил протокол от заседанието, придружен от декларация за направения отказ дружеството да изгаря РДФ модифицирани горива в своите мощности.