Община Самоков вече предлага нова социална услуга – „Център за обществена подкрепа”. В центъра работят осем лица. Екипът бе на обмяна на опит в реализирани и работещи вече ЦОП-ове в областта.
Дейността на ЦОП – Самоков се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Финансирането е на стойност 1 млн. лв. и ще бъде за срок от 3 години. След изтичане на този срок общината ще кандидатства социалната услуга да стане делегирана държавна дейност. Към центъра работят управител, двама социални работници, психолог, педагог, юрист и поддържащ персонал. Строителството започна преди около две години, като със спечелен проект по Оперативна програма „Региони в растеж” се финансира ремонтът на съществуващата сграда на бившето помощно училище „Н. Драмалиев” и обзавеждането. В напълно обновената сграда са обзаведени кабинети на специалисти, както и няколко стаи за кризисно настаняване. През 2019-а община Самоков получи финансиране по проект „Красива България” за изграждане на достъпна среда към ЦОП-а и вертикална планировка в двора. Изгради се и оградата. Със средства от общинския бюджет сградата бе газифицирана. Корпусът се превърна в уютна база, където ще се оказва подкрепа за хора, претърпели домашно насилие, превенция срещу ранните бракове, семейни консултации и др. Капацитетът на центъра е 100 човека. Той е едно необходимо допълнение към пакета социални услуги, които се предоставят от общината. До момента има Център за настаняване от семеен тип за деца, Център за рехабилитация и интеграция, Корпус за социални услуги, Домашен социален патронаж, социална кухня, домове за възрастни хора и др. Центърът за обществена подкрепа ще може да осигури подслон и на майки с деца до 3-годишна възраст. Социалната ангажираност е много важен аспект за едно местно управление, изразяващо отговорността му към лицата в неравностойно положение.