Закриване на Районна прокуратура-Дупница и трансформирането й в териториално отделение към прокуратурата в Кюстендил. Това е предложението на главния прокурор Иван Гешев до прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Наред с дупнишката прокуратура, предложението засяга още 37 районни прокуратури, които да бъдат закрити от 1 януари 2021 г.

В предложението на главния прокурор се посочва, че утвърденият щат в Районната прокуратура в Дупница включва 13 магистратски длъжности – 1 административен ръководител, 1 заместник и 11 прокурори. От тях незаета е една щатна длъжност „прокурор“. Общата натовареност е под средната за страната с тенденция към намаляване. „Предлагам да бъде продължен процесът по оптимизиране на районните прокуратури (РП) в страната, като се съобразят както валидните за всички районни прокуратури критерии, така и спецификите за всеки апелативен район“, мотивира предложението си Гешев пред прокурорите. Единствените районни прокуратури, които на този етап няма да бъдат закрити, са в софийския съдебен район, сочи още предложението на Гешев. Преди да се пристъпи към конкретни решения, главният прокурор предлага то да бъде обсъдено с административните ръководители на съответните районни и окръжни прокуратури.

Сред прокуратурите, които Иван Гешев предлага за закриване, са и тези в Благоевград, Сандански, Разлог, Петрич.