Министерският съвет взе решение за безвъзмездно предоставяне на община Петрич за управление на археологическите структури на Археологически обект „Античен град Хераклея Синтика”. Решението на Министерския съвет е от изключителна важност за община Петрич и развитието на археологическия обект. Правото на безвъзмездно управление на паметника на културата се предоставя съобразно регламентирана процедура по Закона за културното наследство. Още м. януари 2019 г., с Решение на Общинския съвет, бе одобрено предоставяне на безвъзмездно управление на обекта и бе упълномощен кметът на общината да предприеме необходимите действия.

След изготвени финансова обосновка, становище и оценка за съответствието със законодателството в областта на държавните помощи, както и актуването като държавна собственост на археологическите структури, министърът на културата одобри искането на кмета на община Петрич и на основание чл.12, ал.4, т.1 от ЗКН предложи на Министерския съвет да се предоставят за управление на община Петрич структурите на Археологически обект „Античен град Хераклея Синтика”. Това решение е особено ценно и необходимо поради възможността, която се дава в дългосрочен план – от 10 години, обектът да се стопанисва от община Петрич по възможно най-добър и целесъобразен начин. Това ще разшири инструментариума за развитие на обекта, неговото популяризиране и подходящата му социализация. Всички инициативи на община Петрич, свързани с опазване и развитие на обекта, ще има възможност да се осъществят, а приходите от реализиране на стопанска дейност да остават в общината за подпомагане на обекта. Правото за безвъзмездно управление е и един от основните документи, които до този момент липсваха, във връзка с мащабния инфраструктурен проект, с който община Петрич кандидатства за финансиране по Приоритетна ос 6 на „ОПРР 2014-2020“ пред МРРБ.