Във връзка с възложена от Върховна административна прокуратура (ВАП) на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) проверка за неправилно съхранявани препарати за растителна защита (ПРЗ) на територията на цялата страна зам.-главният прокурор при ВАП Десислава Пиронева, наблюдаващият прокурор и министър Емил Димитров посетиха два обекта в община Червен бряг, за които има сигнали за загробени пестициди. Те създават риск за замърсяване на околната среда, а оттам и на човешкото здраве, което изисква незабавна реакция от страна на компетентните органи. Един от обектите се намира в близост до гр. Койнаре, община Червен бряг, област Плевен, на територията на бивше летище, а другият – в село Радомирци, община Червен бряг, област Плевен. Констатациите от проверката на обекта до гр. Койнаре е установила, че негодни и излезли от употреба ПРЗ се намират в поземления имот и са загробени. По информация от общината ПРЗ са загробени през 1999 г. в бетонна щерна за бордолезов разтвор с приблизителни размери 10×2,5 м, покрити са с бетонна плоча, затрупана с пръст. При проверката е установено, че няма знак за опасност. Количествата пестициди по данни от общината са 15 000 кг смесени ПРЗ с неустановен състав и произход. „Ролята на ВАП, която разпореди проверката, е да види начина, по който се изпълняват указаните действия, от една страна. От друга – тук е и наблюдаващият прокурор, който да извърши лична проверка, за да може да е на терен и да възприеме конкретно обстановката и при решаване на преписката да формира най-правилен избор за действителното фактическо положение. Целта на проверката е да се обезопасят тези места, така че да не създават опасност за живота и здравето на гражданите“, заяви зам. главният прокурор при ВАП Десислава Пиронева в град Койнарево. При проверката на обекта в село Радомирци е установено, че той се намира на територията на бивш стопански двор, на около 100 метра от напорен резервоар за питейно-битово водоснабдяване на с. Радомирци. По информация на кмета на селото негодните за употреба ПРЗ са събрани, завити с полиетилен и загробени в основите на срутилия се склад. Количествата пестициди са около 4000 кг смесени ПРЗ, с неустановен състав и произход.

„Предстои да се установи колко са и къде се намират обектите със загробени пестициди, какво е състоянието им и количеството заровени ПРЗ, както и каква процедура, колко време и какви средства ще са необходими, за да бъдат обезопасени и да не се създава никаква опасност както за замърсяване на водоизточници, така и да няма остатъци в почвата, които да създадат опасност за здравето и живота на хората“, заяви пред журналисти зам. главният прокурор при ВАП Десислава Пиронева по време на проверката на обект в село Радомирци. „От гледна точка на безопасността всичко тук е обезпечено. В с. Радомирци има около 4 тона загробени пестициди, при втория обект са видимо около 15 тона, колко ще излязат – още не е ясно. Очакваме междинни и крайни доклади от МОСВ, те ще извършат възможно най-бързи проверки. В зависимост от резултатите, които ни предоставят, ние ще преценим дали е необходимо да се извършат и други действия“, заяви наблюдаващият прокурор от ВАП Красимир Ангелов. „Издадохме заповед да се направи инвентаризация в цялата страна на загробени в критично състояние пестициди. Проблемите датират от 90-а година. Това са пестициди от 60-те и 70-те години, местени от склад в склад. Искаме да видим кои са най-критични и да започнем да ги чистим. Трябва да съгласувам действията си с прокуратурата”, обясни министърът на околната среда и водите Емил Димитров. Това са част от местата, при които по разпореждане на ВАП ще се извършат проверки от МОСВ, регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и басейновите дирекции на складовете за съхраняване на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност.