ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ  БОБОВ ДОЛ

тел.0702/6-23-23; факс.0702/6-39-56;

email;bdol_obshtina@abv.bg;

ул.”27-ми Октомври”№ 2

На основание  чл. 14, от ЗОС, при условията на чл. 77,ал.2 от Наредбата  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и Заповед № З – 469./12.08.2020 год. на Кмета на Община Бобов дол

О Т К Р И В А :

На 25.08.2020 год. от 14.00 ч. в сградата на Общинска администрация, град Бобов дол, ул.“27ми Октомври” № 2, стая 109, публичeн търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот,  частна общинска собственост, представляващ – помещение обект № 2, с площ 73.93 кв. м.,  намиращ  се на партерен етаж в жил. блок № 19  по плана на  гр. Бобов дол,  за читалищна дейност,  за срок от 10 год.,

              Търгът ще се проведе при следните условия:     

  1. Начална тръжна месечна наемна цена –  7. 39 лв.

Върху достигнатата цена се начислява ДДС.

  1. Размер на депозит за  участие – 20% от начална  месечна наемна цена
  2. Стъпка на наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена.
  3. Цена на тръжната документация – 120 лева, платени в брой на касата на Общинска администрация. Получаване на същите срещу вносна бележка в стая № 217.
  4. 5. Краен срок на закупуване на тръжни документи до 00 ч. на 24.08. 2020  год.
  5. Документи за участие на закупилите тръжни книжа ще се приемат до 17.00 часа на 24.08.2020 год. в деловодството на Общинска администрация, град Бобов дол в запечатан непрозрачен плик.

Ред, начин и условия за провеждане на търга за отдаване под наем на обекта, съобразно условията, посочени в тръжната  документация.

  1. Оглед на обекта се извършва по искане на кандидата, след закупуване на документация, всеки работен ден до 16.00 ч. на 24.08.2020 год.
  2. Общинския имот се отдава само  за читалищна дейност;
  3. При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще  се проведе на  02.09.2020  г., при същите условия, на същото място и час.

За справки и допълнителна информация:   тел.  0702/ 6 – 39-15 вътр.15