Община Кюстендил проведе комплексно обследване на зелената система в централна градска част съвместно с „Ботаник Лаб ООД“, в качеството на изпълнител на услугата. Целта на обследването е да се направи оценка на състоянието на съществуващата висока дървесна растителност по външни видими белези. Задачата е да се определи видовия състав и да се оценят дърветата по хабитус, възраст и фитосанитарно състояние.

Изготвената експертна оценка на съществуващата дървесна растителност
обхваща 65 бр. дървесни широколистни индивиди – 51 бр. липи (Tilia) и
14 бр. кестени (Aesculus), като преобладаващата възраст е между 40-90+
години, а височината на индивидите е между 8-28 м.
С оглед на безопасността на гражданите и преминаващите пешеходци, в
заключение на експертите общият брой дървета, препоръчани за
премахване са 17 бр. липи и 8 бр. кестени. Още на есен всички дървета ще
бъдат подменени с нови, като специално липите ще бъдат заменени с
нови такива, а кестените с явор.
За останалите индивидите в добро състояние е препоръчано прореждане
на короната и/или основна резитба.

Освен по външни белези, подробно изследване се направи и на 17 броя
чинари с резистограф и импулсен томограф, както на дънерите, така и във
височина. До дни ще бъде направена оценка на обективното им
състояние.