Проф. д-р Борислав Юруков
  • Административен съд – Благоевград отхвърли жалбата против избора на ректор на Югозападния университет

Ректорът на Югозападния университет “Неофит Рилски” в Благоевград проф. д-р Борислав Юруков публикува на официалната страница на университета своята позиция във връзка с медийни публикации за размера на заплатата му. Ето какво гласи позицията му:

„В последните дни в някои национални и регионални медии се появи информация, свързана с размера на заплатата ми като ректор на Югозападния университет “Неофит Рилски” и състоянието на университета. Нямаше да взема отношение, ако информацията касаеше само личността Борислав Юруков, но публикациите внушават неверни твърдения, свързани с институцията Югозападен университет “Неофит Рилски”. Затова дължа този отговор на студентите, докторантите, преподавателите, служителите и партньорите от страната и чужбина.
Трябва да отбележа, че единствените представители от университета, имената на които по един или друг начин бяха включени в тези информационни емисии, са проф. Антони Стоилов, проф. Иван Мирчев и проф. Георги Апостолов, кандидати за ректор на последния избор. Това очевидно показва кой конструира и продуцира така наречената “новина”.

Размерът на месечната ми заплата бе представен по крайно манипулативен начин, като се използва общата данъчна основа от декларацията ми пред Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, която не се формира единствено от месечното ми трудово възнаграждение.

В една от медиите се отбелязва, че заплатата на проф. Мирчев в края на неговия мандат като ректор е 5000 лв. и се внушава, като се цитират негови думи, че той не е определял заплатата ми като ректор.
Подчертавам, че през периода на мандата 2015-2019 г. общо заплатата ми за работата като преподавател и като ректор е в размер на 4800 лева и е определена с трудовия ми договор, подписан от председателя на Общото събрание – проф. Иван Мирчев, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. Тя не е променяна до края на мандата, независимо че заплатите на всички останали преподаватели и служители се повишиха два пъти в посочения период.

Неоснователни и неверни са твърденията на проф. Апостолов, че правилата за организацията на работната заплата са засекретени, както и твърденията на проф. Стоилов, свързани с финансовото състояние на университета, липсата на консумативи и материали за преподавателите и служителите и насаждането на страх и заплахи към хората.

Правилникът за организация на работната заплата се приема от Академичния съвет в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование. В университета никога не е спирало получаването на канцеларски материали, като това се осъществява по установен ред, който осигурява добра отчетност и отговорно изразходване на средствата. Югозападният университет е едно от висшите училища с най-голям преходен остатък през годините. Независимо от това, че демографската криза сви броя на обучаваните студенти във всички висши училища, че през мандата заплатите бяха увеличавани два пъти и че университетът има един от най-високите коефициенти за прослужено време – 1,7%, както и това, че преподавателите и служителите в Югозападния университет имат може би най-високите социални придобивки от всички висши училища, преходният остатък в края на мандата беше увеличен. Да се говори за липса на пари в университета, е напълно безпочвено.

Манипулативни са и твърденията за заплахи в университета. Напротив, след 2015 г. бе възстановен плурализмът, диалогът и спокойната работна атмосфера. Това беше потвърдено в изказванията на колеги по време на Общото събрание в края на мандата.
Свободата на словото е конституционно установена във всяко едно демократично общество и всеки би могъл да изкаже мнение по всеки един въпрос. Важно е обаче позицията да бъде обективна, а не тенденциозна, и да представя фактите такива, каквито са”.

В същото време стана ясно, че Административен съд – Благоевград е потвърдил законността на решението на Общото събрание на Югозападен университет „Неофит Рилски“ за избор на ректор на висшето училище.  От пресцентъра на съда обясниха, че със свое решение Административният съд отхвърля жалбата на проф. дн Иван Мирчев, проф. д-р Георги Апостолов и проф. д-р Антони Стоилов. Съдът бе сезиран с жалба от тримата професори, кандидати за ректор, които оспориха законността на Решение на Общо събрание на ЮЗУ „Неофит Рилски“, обективирано в т.2.2 от Протокол  № 1 от  27.11.2019г., с което за ректор на ЮЗУ „Неофит Рилски“ е избран проф. д-р Борислав Юруков.

За да постанови решението си, съдът прие, че от събраните по делото доказателства не се установяват и не са доказани твърденията на жалбоподателя за съществени процесуални нарушения и немотивираност на процесния акт, поради което следва да бъде оставено в сила, а оспорването – отхвърлено. Съдът счете за неоснователно и възражението на оспорващите, че избраният кандидат не отговаря на изискванията за заемане на длъжността. Решението отчита и факта, че към момента на избора проф. д-р Борислав Юруков е навършил 65 години, но възрастовото ограничение като условие по допустимост при избор на ректор е въведено с новата редакция в Закона за висшето образование, която е действаща занапред.

Решението на Административен съд – Благоевград подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.