SAMSUNG DIGITAL CAMERA

 

Деканът на Филологическия факултет проф. д-р Магдалена Панайотова ще връчи дипломите на випуск 2016 от Филологическия факултет на 10 февруари в аулата на УК 1. Дипломи за висше образование ще получат 162-ма абсолвенти в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ от специалностите “Английска филология”, “Българска филология”, “Славянска филология”, “Приложна лингвистика”, “Чужд език и етнология”, “Педагогика на обучението по български език и по чужд език”, “Английски език и етнология”, “Филологически аспекти на работата в медиите”, “Превод и съвременна англоезична литература”, “Английски език и антропология на Югоизточна Европа”.