Съдия Иван Демиревски

Административният съдия Иван Демиревски, който е и кандидат за председател на КАС, разясни правата на гражданите в ЕС пред единадесетокласници от ПГ по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ в Кюстендил. Визитата на гиманизистите, предвождани от учителката Лиляна Шипарова, е във връзка с реализиране на съвместна образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. Освен това учениците научиха и за съдебните процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури, органи, които могат да им предложат подкрепа и защита. Магистратът обясни и каква е структурата на съдебната система, какво е разделението на властите според Конституцията на Република България, къде е мястото на Върховния административен съд и административните съдилища като част от съдебната система.

Учениците от ПГИМ слушат лекция в Административния съд

Конкретно по темата съдията разясни на средношколците правата и задълженията им по Закона за закрила на делото и Закона за предучилищното и училищното образование, след което ги запозна с конкретен казус, разглеждан от Административен съд – Кюстендил като касационна инстанция. Казусът е свързан с наложено наказание на родител, който не е осигурил присъствието на дееспособно пълнолетно лице за придружител на обществено място (дискотека) на непълнолетното си дете. Той отговаря на въпроси, които бяха задавани от учениците, които проявиха интерес към съдийската професия и качествата, които трябва да притежава съдията.
Изпълнението на образователната програма в Административен съд – Кюстендил ще завърши с официално връчване на удостоверения за участие в образователната програма на учениците от ХІ б клас на ПГИМ „Йордан Захариев“ – Кюстендил, които ще получат и награди под формата на образователна литература.