Регионална дирекция по горите-Благоевград утвърди  Горскостопански план на горските територии, собственост на община Разлог, които се намират в района на действие на ТП „ДГС Елешница“. С Горскостопанския план се определя допустимият размер на ползването на горските ресурси и насоките за постигане на целите на управление на горските територии. Също така се дават насоки за стопанската дейност и обосновка на планираните горскостопански мероприятия. Планът формулира горскостопански дейности като вид на сечите, добив на дървесни и недървесни горски продукти, залесявания, охрана и опазване от пожари на горските територии.