• ,,ИГ-57” ЕООД заплаща и направените разходи за вземане и изпитване на пробите от 750 лв., реши съдия Добринка Зафирова

Бизнесменът Иван Грънчаров от Дупница ще бъде глобен 10 000 лв. за продажба на бензин, който не отговаря на изискванията, съобщават от Районен съд – Дупница. Санкцията отнася ,,ИГ-57” ЕООД с управител Иван Грънчаров, който държи бензиностанция в жк „Бистрица”. Съдия Добринка Зафирова потвърди като законосъобразно наказателно постановление от 22 октомври 2015 г., издадено от зам.-председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с което на дупнишкото дружеството е наложена имуществена санкция от 10 000 лв. и е постановено да заплати направените разходи за вземане и изпитване на пробите в размер на 750 лв. Управителят е обжалвал наказателното постановление с молба съдът да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно.

На 9 март 2015г. в бензиностанцията била извършена проверка от длъжностни лица на агенцията за метрологичен и технически надзор. От една от бензиноколонките били взети контролна и арбитражна проба от автомобилен бензин А-95Н, доставен от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, за което бил съставен протокол. В стационарна изпитвателна лаборатория за горива, смазочни материали и присадки към ДАМТН-ГД ККТГ – София, било извършено изпитване на контролната проба, иззета от обекта. След изпитването е издаден протокол за изпитване и на това основание е извършена експертиза и съставен констативен протокол за съответствие на течното гориво с изискванията за качество по показател “Дестилационни характеристики “(С°): Полученият резултат от изпитването по показател „Край на кипене„ е 233.8°С при норма максимум 210,0 °С е показал отклонение с 13,2°С над максимално допустимата стойност. Съгласно БДС EN ISO 4259 “Нефтопродукти”. Определяне и прилагане на данни за прецизност относно методите за изпитване”, при получен резултат от изпитването над 214.7°С, продуктът не съответства на изискванията за качество по този показател – температура на край на кипене, поради което същото гориво не съответства на изискванията за качество.

За констатираното нарушение на „ИГ 57“ ЕООД бил съставен акт за административно нарушение, като нарушението се наказва с глоба от 2000 до 20 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 лв. Решението подлежи на обжалване в пред Административен съд – Кюстендил.