Със заседания на постоянните комисии по младежта и европроекти започва подготовката на юнското заседание на Общинския съвет в Гоце Делчев. Основните теми, включени за разглеждане, са допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Гоце Делчев през 2017 г., отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на общината за миналата година.

Местният парламент трябва да обсъди също необходимостта от осигуряване на допълнителен финансов ресурс за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие във връзка със сключено споразумение от ноември миналата година на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. Общинските съветници трябва да одобрят общата численост и структура на общинската администрация, както и кандидатстване за финансиране от ПУДООС за смяна и доизграждане на уличен водопровод в с.Брезница. Дарик