Емил Христов

 

„ТЕЦ-Бобов дол” ЕАД продължава да замърсява околната среда и да нарушава еконормите. Това става ясно от решение на Районния съд в Дупница, даващо картбланш за санкциониране на дружеството с 20 000 лева. Нарушението се състои в това, че едновременно са изпускани вредни емисии и от двата комина на централата, което е в разрез с комплексното разрешително на топлоцентралата. Съдия Добринка Зафирова е потвърдила като законосъобразно наказателно постановление от 14 юли 2016 г., издадено от директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник, с което на централата е наложена санкцията. Решението е взето, след като изпълнителният директор на ТЕЦ-а инж. Емил Христов обжалва наказателното постановление. Пред съда той е направил оплакване за незаконосъобразност и е помолил наказателното постановление да бъде отменено изцяло. От РИОСВ пък са оспорвали жалбата на ръководството на дружеството, като тяхната молба е за потвърждаване на наказателното постановление.

При проверка на експерти на РИОСВ-Перник на 29 февруари миналата година е констатирано, че в централата в нормален режим работят два енергийни котела – №1 и №2. Установено е също, че емисиите на вредни вещества от дейността на двата котела се изпускали в атмосферата посредством изпускащо устройство №2 и изпускащо устройство №1. По пътя към централата и от площадката визуално се наблюдавало, че от изпускащо устройство №1 (с височина 200 м) и изпускащо устройство №2 (с височина 80 м) едновременно и организирано се изпускат в атмосферния въздух отпадъчни газове от дейността на енергиен котел №1 и енергиен котел №2.

Съгласно комплексното разрешително на дружеството е позволено при работа на котел №1 и №2 да използва само изпускащо устройство №2. Съгласно условия от комплексното разрешително се разрешава отвеждане на отпадъчните газове от енергиен котел №1 и енергиен котел ЕК №2 към изпускащо устройство №1 единствено при анормални режими на работа – разпалване и ремонт/авария, при спазване на определени условия. При проверката е констатирано, че котел 1 и 2 към 29.02.2016г. не са били в процес на разпалване. Сероочистващата инсталация (СОИ 1) е работила при номинален капацитет и не е била в ремонт или авария.  За нарушението на Закона за опазване на околната среда (ЗOOC) е съставен констативен протокол.

Според съда при съставянето на акта за констатиране на нарушението не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила по Закона за административните нарушения, които да налагат отмяната на наказателното постановление. От съда считат, че е неоснователно възражението на жалбоподателя, че при съставянето на акта и при издаването на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения, тъй като не са описани обстоятелствата, при които е извършено нарушението. Както в акта, така и в наказателното постановление вмененото на жалбоподателя процесно нарушение е достатъчно конкретно индивидуализирано по място, дата на извършване, в какво се състои самото противоправно поведение.

От събраните по делото доказателства по категоричен и несъмнен начин се установи, че жалбоподателят е осъществил нарушение по чл. 125, ал. 1, т. 2 от ЗООС, като е предприел отвеждане на отпадъчните газове от eнергиен котел №1 и eнергиен котел №2 към изпускащо устройство №1 в нарушение на комплексното разрешение, пише още в съдебното решение.

Предвид установените факти, съдът намира, че за описаното деяние дружеството е било санкционирано основателно. В съдебното решение е посочено още, че за подобно нарушение законът предвижда имуществена санкция от 10 000 лева до 500 000 лева.

Съдия Добринка Зафирова счита също, че определеният размер на наложеното наказание е  правилен и обоснован, с оглед тежестта на извършеното административно нарушение, което съдът преценява за сериозно, доколкото по този начин се застрашават интересите на неопределен кръг лица. Предвид обстоятелството, че дружеството жалбоподател нееднократно е извършвало същото нарушение, то е било санкционирано многократно, отбелязано е още в решението. То подлежи на обжалване пред Кюстендилския административен съд.