Доц. д-р Валентин Василев бе утвърден за омбудсман на Благоевград. На редовна сесия на ОбС- Благоевград, която се проведе днес, местните парламентаристи  дадоха  своя глас, с тайно гласуване.    Новият омбудсман бе избран с 38 гласа „За“, 1 „Против“ и 1„Въздържал се“.   Взетото решение от общинските съветници влиза в сила след 14 дневен срок от обявяването на решението на ОбС.

   Като обществен посредник, Валентин Василев ще има задължението да се застъпва за правата на хората и да пази обществения интерес.

  Към  омбудсмана може да се обръща всеки гражданин (български или чуждестранен) , както с  жалба, така и със сигнал срещу работата на държавни и общински органи и техните администрации. Също така може да се сигнализира срещу  лица, които предоставят обществени услуги, като например топлофикационни, електроснабдителни, телекомуникационни, ВиК услуги, образование, здравеопазване и други, както и за   администрацията на съдебната власт – например, когато неоправдано се бавят и не се решават с години съдебни производства.

     Валентин Василев е роден през 1974 година.  Понастоящем е преподавател, доцент към ЮЗУ „Неофит Рислки“, както и заместник декан на Правно- историческия факултет. Той е с богата автобиография и с много спечелени грамоти, връчени сертификати и взети дипломи. Член е на катедра  „Национална сигурност и публична администрация“.  Преподава в дисциплините по „Управление на човешките ресурси“, „Мениджмънт и управленски технологии“, „Организационно поведение“ , „Основи на мениджмънта“, „Съвременни мотивационни техники и приложението им в УЧР“, „Екипи и екипна дейност“ и „Публични политики и други“.  Преподава още и в Нов български университет, и в Института по Публична администрация към Министерски съвет. Бил е заместник кмет по култура и хуманитарни дейности на Община Благоевград от 21.12.2007 до 14.04.2010 година. Участвал е в множество проекти, има многобройни публикации, бил е научен ръководител на немалко докторанти, участвал е в научни журита по ЗРАСРБ.

     Неговата кандидатура бе единствена, а изслушването на новия омбудсман се проведе преди около 2 седмици. Комисията единодушно прие, че кандидатът притежава необходимите експертни и личностни качества за изпълнението на функцията на обществен посредник.