Решението за отдаване под наем е на ОбС-Банско.

Едноетажна сграда в град Добринище със застроена площ 60 кв. метра и прилежаща площ 288 кв. метра ще бъде отдадена под наем по решение на съветниците в Банско. Имотът е частна общинска собственост и може да се ползва за варене на ракия, а отдаването под наем ще стане чрез публичен търг с явно наддаване. Нейното предназначение може да е единствено за ракиджийница. Срокът за отдаване под наем е 5 години от датата на подписване на договора за наем. Началната тръжна цена е в размер на 99,60 лв. месечно без включен ДДС. Стъпката за наддаване е 9 лв. Депозитната вноска за участие в търга е 1000 лв. Участниците в търга, както и техните представители (управители) не трябва да имат парични задължения към община Банско. Бъдещият наемател се задължава да проведе за своя сметка процедурите по изготвянето и утвърждаването на необходимата документация за обекта, предмет на договора, във връзка с упражняваната от него дейност и ползването му по предназначение.