Подпалиха два гаража на бойкия адвокат Благойка Божкова от Радомир. Пламъците са унищожили лека кола и микробус, гаражите са били обилно полети със запалителна течност.

Адв. Благойка Божкова

„Нямам недоволни клиенти, не съм влизала с конфликт с никой. За мен всичко се дължи на публикациите във вестник „Вяра”, в които осветлявам фрапиращи нередности на местната власт.”, каза адвокат Божкова.

В серия публикации по сигнали на Божкова, читатели от Радомир вестник „Вяра” разкри как са продавани апетитни имоти на кооперация ГПК „Наркооп” в Радомир, обществената поръчка на кмета Пламен Алексиев за мобилното спортно съоръжение т.нар. Балона и др. За установени нередности по асфалтиране на улици пък в момента кметът е подсъдим с обвинение за отклоняване на бюджетни средства.

В петък „Вяра” публикува нов сигнал, изпратен ни от читатели.

„Има ли издадено строително разрешение и проект за извършените  ремонтни дейности в сградата на НУ ”Любословие” – Радомир, където е изградена и фитнес зала?”, питаха читателите в сигнала, получен на редакционната поща на в. „Вяра”. Радомирци се интересуват още: „Кой и с какви средства е финансирал ремонтните дейности (СУ „Св. св. Кирил и Методий”, община гр. Радомир или някой друг), има ли започнала и завършена процедура по ЗОП. С какви средства са закупени фитнес уредите?”

Повод за горещите въпроси на радомирци стана докладна записка с вх. № С 148 от 20.07.2018 г., внесена в ОбС от кмета Пламен Алексиев, с която настоява съветниците да вземат решение за изразяване на предварително съгласие за започване на процедура по изменение на регулацията, с която се засяга УПИ 3 – дневен център за работа с деца и младежи с увреждания в кв. 92 по плана на гр. Радомир, кв. ”Арката” („Любословие”) – общинска собственост. Докладната е на основание чл.6 от Наредбата за общинска собственост на Общински съвет-Радомир. Според Алексиев недвижимият имот е предоставен за безвъзмездно ползване на СУ ”Свети свети Кирил и Методий”- Радомир. Към докладната записка има и искане с вх.№ АО-48-00-527 от директора на училището Маргарита Ананиева, която иска договорът за предоставяне за безвъзмездно управление на недвижим имот публична общинска собственост № 6 от 13.08.2011 година да бъде прекратен. Според нея: ”Броят на учениците намалява, което прави все по-трудно финансовата издръжка на двете сгради, стопанисвани от училището.”

Като мотиви за прекратяване на посочения договор в докладната записка кметът Пламен Алексиев допълва, че счита изложените аргументи за основателни и споделя наблюдения в същата посока, както и че: „Сградите не се ползват пълноценно и не са необходими за нормалното протичане на учебния процес на училището.” Твърди, че: „Община Радомир възнамерява да използва терена и сградите с друго предназначение – за спортно-образователен център. В свободната площ на двора ще се реализира проект за спортна площадка. Помещенията ще се ползват за различни спортни школи.”

Запознати радомирци настояват съветниците да не гласуват такова решение, докато не приключи прокурорска преписка № 12/2018 година по описа на Специализираната прокуратура-София, образувана по сигнал на местни граждани. Според запознати проверката е приключила с постановление за отказ да се образува досъдебно производство, но пък е отменено от по-висшестоящата прокуратура. Според юристи в момента преписката отново е в Апелативна специализирана прокуратура-гр. София за продължаване на проверката.                         Школският шеф на СУ ”Св. св. Кирил и Методий” Маргарита Ананиева твърди, че сградата се използва за провеждане на занятия по проект BG05M20P001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания и компетентност (твоят час) група по интереси ”Театрално студио” и група по обучителни затруднения по БЕЛ – 7. клас и извънкласните дейности на училището са свързани с клуб ”Патриот” и екоклуб ”Планински кристали”, които също се осъществяват. Същата твърди, че съвместно с ЦПЛР-ОДК сградата на училище ”Любословие” – Радомир се ползва от клуб „Силов трибой-фитнес”, клуб ”Борба-свободен стил”, школа ”Балет”, клуб ”Бокс”. Тези школи не се финансират от училището, а от община Радомир като първостепенен разпоредител с бюджета. Директорът на ЦПЛР-ОДК Людмил Николов твърди, че с оглед подадени заявления от родители на деца, които искат същите да спортуват в посочените школи и клубове, е поискал помощ от на кмета Пламен Алексиев, който е откликнал на молбата му и му е предоставил помещения от сградите на училище ”Любословие” и още от миналата година са започнали репетиции и тренировки без такси за децата и учениците.

„Нека съветниците да си припомнят дали са гласували решение да се сключи Анекс към Договор за предоставяне за безвъзмездно управление на недвижим имот публична общинска собственост № 6 от 13.08.2011 г., тъй като такъв е сключен между кмета Пламен Алексиев и директора на СУ ”Св. св. Кирил и Методий”-Радомир във връзка с възникнала спешна необходимост от помещения и зали за развиване на дейности на ЦПЛР-ОДК-Радомир? Нека съветниците да питат как се поддържа сградата – има ли персонал, кой го е наел, с какви договори, кой им плаща. ЦПЛР-ОДК-гр.Радомир, като ползва част от помещенията в сградата, плаща ли наем, ако не, плаща ли консумативи?”, подсказват актуални въпроси на съветниците  граждани. Хората питат още: „Кой и с какви средства е направил оградата на НУ ”Любословие”-Радомир? От СУ ”Св. св. Кирил и Методий”-Радомир или от общината? И как едно училище, ремонтирано с европейски средства, се използва не по предназначение?, пише още в сигнала.

Подробности четете в печатното издание

Подробности в печатното издание.