Виктор Георгиев

Съдийската колегия на ВСС определи Виктор Богданов Георгиев за изпълняващ функциите председател на Окръжен съд – Перник. Това стана на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 168, ал. 7 от ЗСВ и в изпълнение на решение на СК по протокол № 45/07.11.2017 г. Досегашният ръководител Елена Крумова Николова-Стоилова е преназначена на заеманата преди избора й за административен ръководител – длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Перник. Двата мандата на Стоилова изтекоха и на този етап Виктор Георгиев ще изпълнява функциите на ръководител. Решението е взето единодушно с 9 гласа „за“. Кандидатурата е предложена от Комисията по атестирането и конкурсите предвид изтичащия на 1 август мандат на административния ръководител – председател на Окръжен съд-Перник. Предложението е мотивирано с установеното старшинство на съдия Виктор Георгиев спрямо другия заместник на административния ръководител.