Димитър Бръчков

Общинският съвет решава за възмездно придобиване на седем имота, върху които е изграден обектът

 

По искане на кмета на Петрич Димитър Бръчков държавата деактува язовир „Самуилово“, след което съоръжението ще бъде актувано като публична общинска собственост. Язовирът е строен през 1991 г. с първоначално предназначение за напояване на 11 хил. дка земеделски площи. Освен това предназначение експерти са на мнение, че водата в съоръжението би могла да се  използва и за питейни нужди. Затова е необходимо изготвянето на проект за изграждане на трасе от язовир „Самуилово” до „Сондата”, предвид факта, че има завършено трасе от „Сондата” до град Петрич. Капацитетът на язовира е напълно достатъчен да покрие нуждите за питейна вода на град Петрич, която ще се получава по гравитачен път, но след пречистване. Водата е планинска, с добри показатели и с постоянен дебит. Така чрез осигуряването на друг водоизточник ще се намали зависимостта от помпажно подаване на питейна вода за града. Язовир „Самуилово” е с параметри: язовирна стена с височина около 30 м, дължина 300 м, ширина на короната 5 м и полезен обем вместимост 1 982 000 куб.м. Малка част от язовира попада върху възстановени частни имоти, които не са отчуждавани (строителството е започнало преди възстановяването на земите, но след влизане в сила на ЗСПЗЗ). За да бъде довършена процедурата и язовирът да бъде въведен в експлоатация, е необходимо община Петрич да придобие в собственост имотите от физическите лица, върху които е изграден обектът. Става въпрос за седем имота. Заради това се внася предложение до Общинския съвет за взимане на решение за възмездно придобиване в собственост на въпросните седем имота.