След приключване на този ремонт смея да твърдя, че най-добрите условия в училищата за практикуване на спорт са именно тук, това каза кметът на община Сандански Кирил Котев на официалното откриване на реновираната и обновена сграда на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ в град Сандански.

Новият облик на гимназията е резултат от успешното приключване на проект BG16RFOP001-3.002-0036 „Реконструкция и модернизация на Земеделска професионална гимназия “Климент Тимирязев” – град Сандански, община Сандански”, осъществяван по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, приоритетна ОСЗ „Регионална образователна инфраструктура”, процедура Bg16RFOP001-3.002 Подкрепа за професионалните училища в Република България”.

Всичко това, което е факт днес, е благодарение на учители и ученици, които със своя труд, със своето постоянство направихме ЗПГ да бъде търсено и желано училище. Защото ако не бяхме такова, ако не сте вие тук толкова – 675 ученици, нямаше да бъдем класирани в този проект. Бяха избрани 150 професионални училища в България и ние бяхме в първите 50, гордо благодари и директорът на училището Емил Терзийски.

В препълнения с учители и ученици двор на обновеното училище, и в присъствието на ръководството на община Сандански, Асим Адемов – евродепутат, Георги Георгиев – председател на Общински съвет – Сандански, Църковно настоятелство-град Сандански, Емил Терзийски – директор на ЗПГ „Климент Тимирязев“, и гости се проведе церемонията по официалното откриване на поредния реновиран обект на община Сандански по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

По проекта бяха приложени всички енергоспестяващи мерки – полагане на топлоизолация по фасади, тавани и подове, подмяна на дограми, цялостна реконструкция на физкултурния салон и прилежащи към него помещения, изграждане на нова спортна площадка в двора на гимназията, реконструкция на санитарни помещения и изпълнение на други мерки – отоплителна инсталация, мълниезащита, пожароизвестяване, облагородяване на прилежащи пространства и пр.

Пожелавам със здраве и удоволствие да ползвате и училището, и салона, но и да не забравяте да пазите всичко това,защото след вас ще дойдат и други ученици,те също да имат възможността да се радват на тези придобивки, подчерта и евродепутатът Асим Адемов.

С реализирането на този проект не само се повишава енергийната ефективност на гимназията, но и се намаляват разходите за енергия и крайното енергийно потребление. Осигуряват се по-добри условия за обучение и работа.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.002-0036  „Реконструкция и модернизация на Земеделска професионална гимназия “Климент Тимирязев” – град Сандански, община Сандански”“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сандански и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”