Владимир Георгиев

Водопроводът и канализацията по ул. „Преспа” в Самоков ще бъдат подменени. От общината в планинския град търсят изпълнител на строителството. Обявена е процедура за възлагане на обществена поръчка за реконструкция и подмяна на водопровод и канализация по ул. „Преспа”. Поръчката включва изграждане на нов водопровод с ПЕВП тръби, нови спирателни кранове, нови СВО и нови пожарни кранове на ул. ”Преспа” от ул. ”Вардар” до ул. ”Македония” и направа на нова канализация с HDPE ф 500 тръби, нови СКО на ул. ”Преспа” от ул. ”Вардар” до „Самел”. Поръчката е с прогнозна стойност 329 193 лв. без ДДС. Крайният срок за депозиране на оферти е до 24 октомври.