Обърнато е внимание на горските служители за правилното маркиране на дърветата

 

Поредна съвместна проверка по стопанисване, опазване и извеждане на сечи в насаждения, попадащи в европейската екологична мрежа „Натура 2000”, извършиха експерти на Югозападното държавно предприятие, „ДГС Тетевен” и природозащитната организация WWF. В държавни горски територии в Тетевенския Балкан са проверени 5 подотдела, в които дърводобивни фирми извършват редовна сеч. Констатирана е незаконна сеч на букови дървета в един подотдел, без контролна горска марка в основата на стъблата.

Установени са и пропуски при маркирането на насажденията в защитени зони, не са отбелязани стари хралупести дървета, които са дом за някои горски обитатели и трябва да бъдат запазени като част от биологичното разнообразие. Обърнато е внимание на горските служители за правилното маркиране на дърветата.

В хода на инспекцията е проверена и готовността на стопанството за сертификация по международния FSC стандарт за устойчиво стопанисване на горите. Като една от основните препоръки е посочена необходимостта от по-строг контрол върху работата на дърводобивните фирми с цел ограничаване отсичането на дървета без контролни горски марки в сечищата.

Във връзка с установената незаконна сеч ръководството на ЮЗДП разпорежда още в първите дни на следващата седмица да се извърши обстойна проверка по дисциплината на ползване на дървесина в „ДГС Тетевен”.