Димитър Бръчков

Община Петрич спечели проект за изграждане на социално предприятие, което ще осигури заетост на лица в неравностойно положение. По този начин ще се насърчи социално включване и интегриране в обществото на уязвими групи чрез производство на сувенирни изделия, обясниха от администрацията на кмета Димитър Бръчков.

Проектът е на стойност 296 932.05 лева и се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Социалното предприятие ще осигури заетост на 21 лица в неравностойно положение, предимно от три целеви подгрупи – безработни лица над 54-годишна възраст; безработни младежи до 29-годишна възраст; продължително безработни лица за период, по-дълъг от 12 месеца. Наетите по проекта хора ще бъдат обучени да изпълняват дейности, свързани с производството на текстилни и керамични сувенирни изделия. Те ще извършват дейност за период от 12 месеца.

В проекта е предвидено закупуване на необходимото машинно оборудване, материали и консумативи. До момента е направен цялостен ремонт на общинските помещения, предвидени за откриване на социалното предприятие.

Те са изцяло обновени и съобразени с нужните условия за работа на хора в неравностойно положение.