Стойността на проекта е 450 474.56 лева

 

 

Стартира изпълнението на проект „Патронажна грижа“ в община Кюстендил, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължителността на разработката е 17 месеца и е на стойност 450 474.56 лева.

Целта на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора чрез осигуряване на мрежа от мобилни, интегрирани, здравно-социални услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им на територията на община Кюстендил.

Целевата група, която ще бъде пряко положително повлияна от реализацията на дейностите, предвидени в настоящото проектно предложение, е: хора с увреждания и техните семейства; възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Патронажна грижа ще бъде предоставена на 186 лица над 18 год. от целевата група. Основни дейности са: 1. Създаване на Център за патронажна грижа (ЦПГ); 2. Закупуване на транспортни средства за извършване на мобилна работа.

Персоналът за центъра (ръководител, 8 бр. медицински специалисти, 7 бр. социални медиатори, психолог и кинезитерапевт) ще бъде нает за 12 месеца и ще осъществи приема на документи за потребители, ще извърши социална оценка в домовете на потребителите и ще предоставя мобилните социално-здравни услуги в домовете на потребителите на територията на цялата община. За целта ще бъдат сформирани 8 екипа, 4 от които ще обхванат всички 71 населени места и 4 екипа по райони в град Кюстендил. За осъществяването на мобилната работа и за достигане до отдалечените населени места на територията на община Кюстендил по проекта ще бъдат закупени четири транспортни средства.