Ивайло Василев

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи дата за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител на Районна прокуратура-Дупница – на 29.01.2020 г. Процедурата за избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Дупница е открита с решение на Прокурорската колегия по протокол № 14/15.05.2019 г. и до участие в нея са допуснати Даниела Георгиева Гюрова – и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Дупница, и Ивайло Василев Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Дупница.