С протести яхиновци застанаха категорично против цеха.

Община Дупница ще има последната дума относно изграждането на сграда за преработка и рециклиране на пластмасови изделия, склад за нехранителни стоки и автосервиз в землището на с. Яхиново. Това става ясно от съобщение на РИОСВ – Перник, публикувано на сайта на ведомството. От инспекцията информират, че към момента не са издавали решение по процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
Документите за инвестиционното предложение са изпратени за съгласувателни становища до Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) – гр. Благоевград, до Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Кюстендил, Областна дирекция “Земеделие“ – гр. Кюстендил, както и до община Дупница и Кметство – с. Яхиново за обявяването на обществен достъп.

Методи Чимев

„За да бъде направена преценка от здравно-хигиенна гледна точка по отношение степента на въздействие и възможния здравен риск, вследствие евентуалното одобряване и осъществяването на инвестиционно предложение в Яхиново, от РЗИ-Кюстендил са поискали допълнителна информация, която е препратена от РИОСВ-Перник към заявителя на инвестиционното намерение.

По искането на РЗИ-Кюстендил заявителят трябва да предостави допълнителната информация, като опише вероятните значителни въздействия върху здравето на хората при реализацията на инвестиционното предложение. За целта трябва да се извърши идентифициране на източниците и вида на очакваните вредности и характеристика на отделните рискови фактори по отношение влиянието им върху човешкото здраве. На базата на прогнозни изчисления трябва да се определи степента на неблагоприятното въздействие и териториалният му обхват, в който се очаква наднормено въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и урбанизираната територия, което създава риск за човешкото здраве.

От РЗИ-Кюстендил са поискали още заявителят да изготви план-схема за санитарно-хигиенната обстановка с онагледени отстояния от площадката до обектите, подлежащи на здравна защита, включително вилни зони и съществуващи отделни жилищни сгради, извън регулацията по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, заверена от съответната общинска администрация.

Към настоящия момент възложителят не е представил в РИОСВ-Перник исканата допълнителна информация, за да бъде предоставена на РЗИ-Кюстендил. След като документацията бъде допълнена и окомплектована, тогава отново ще бъде представена за становище за необходимостта от извършване на ОВОС. Окончателната преценка за реализация на предложението е на местната власт”, се казва в съобщението на РИОСВ.

Както е известно, жителите на Яхиново неколкократно изразиха несъгласието си с реализирането на тази инвестиция – както с подписка, така и с протести. В подписката вече са се включили над 1500 човека от селото, както и от околните населени места. Хората са категорични, че няма да разрешат изграждането на цех за преработка на пластмасови изделия в землището на селото. Опасенията им са, че цехът ще замърсява водата, въздуха и почвата.

Припомняме още, че от общината вече коментираха проблема, възникнал покрай инвестиционното намерение за изграждане на цех за складиране, преработка и рециклиране на пластмасови отпадъци в Яхиново. На пресконференцията в началото на декември миналата година кметът Методи Чимев заяви:  „Протестите в Яхиново са напълно основателни. Община Дупница е уведомила кмета на селото, че има такова инвестиционно намерение, за да бъдат запознати хората. За това инвестиционно намерение тече оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), на първа стъпка е”. Според градоначалника грешката в случая е на инвеститорите Ирина и Николай Божкови, които искат да изградят предприятието в собствен земеделски имот, че не са запознали жителите на селото с намеренията си. „Моят съвет при подобен вид инициативи е инвеститорът да отиде на място, да уважи населението и да каже какво смята да прави”, каза преди месец Чимев. Тогава кметът бе категоричен, че ако РИОСВ-Перник излезе с положително становище за ОВОС-а, общината ще се съобрази с претенциите на населението и има правомощията и намерение да спре изграждането на предприятието.

Както е известно, във връзка с намерението в двора на бившето ТКЗС да се изгради това предприятие, предстои да бъде променено предназначението на земята.