КЕВР наложи санкция на „Топлофикация-Перник“. Снакцията е във връзка с авария на шламохранилище на „Топлофикация – Перник“ АД – сгуроотвал „7 септември“ и пропуск на вода от дигата през май месец. По този повод бе и възложена проверка на министъра на енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). След проверка на КЕВР е констатирано и неизпълнение на показателите за качество на топлоснабдяването и неспазване на общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация – Перник” на потребители в град Перник. Поради непредприемане на последващи мерки, в изпълнение на конституционния прерогатив на прокуратурата да следи за спазване на законността в защита на държавния и обществения интерес и на основание чл.145, ал.1, т.5 от Закона за съдебната власт ВАП сезира председателя на КЕВР да упражни правомощията си с оглед ангажиране на административнонаказателната отговорност на „Топлофикация – Перник“ АД. След извършена проверка ВАП е уведомена от председателя на КЕВР за това, че е издадено наказателно постановление, с което на „Топлофикация – Перник“ АД е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лева за нарушение по чл.206, ал.1 от Закона за енергетиката.