Община Самоков подготви и внесе четири проекта, с които ще кандидатства за финансиране пред Министерството на образованието по програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини и училища за периода 2020-2022.
Чрез проектите се кандидатства за финансиране на строителни дейности в едно училище и три детски градини. Първият проект е за нова пристройка за столова и две класни стаи, която ще се изгражда в двора на училище „Авксентий Велешки”. С проекта се цели да се реши проблемът с недостига на кабинети и с намаляване на приема поради липса на място. Стойността му е близо 300 хил. лв. Предложения за включване в програмата на проекти са направени за три детски градини. За предстоящата учебна година са записани над 1000 лица, което допълнително натоварва наличния сграден фонд и е необходимо да се предприемат действия за осигуряване на по-комфортно протичане на процеса на обучение в детските градини.

Проектът за ЦДГ „Детелина” предвижда изграждането на двуетажна постройка и преустройство на част от сградата на детската градина, с цел разкриване на една нова група, както и изграждане на физкултурен салон и мултифункционално пространство. Общата стойност на проекта е 854 хил. лв., от които 254 хил. лв. ще бъде собствено финансиране. Проектът за детска градина „Пролет” е довършване и оборудване на съществуваща сграда в двора на обединено училища „Неофит Рилски” 2. Новата сграда ще позволи разкриването на 3 нови групи към детската градина. Стойността на проекта е 1 240 678 лв., от които собствено участие на общината е 340 678 лв. Четвъртият проект е за ОДЗ „Зорница”, където се предвижда изграждане на пристройка с оборудване, детски съоръжения и площадка за безопасност на движението. Пристройката ще даде възможност за разкриване на две нови групи, тъй като детското заведение има проблем с капацитета. Стойността на проекта е 280 хил. лв.