Пк 2730-гр. Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/ 7-21-38, 7-21-57, факс 0748/ 7-22-31

На основание чл. 81 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущесто на ОбС-Симитли, във връзка с Решение № 164/06.08.2020г. на ОбС-Симитли и Заповед № 381/21.09.2020 г. на  Кмета  на Община Симитли

О Б Я В Я В А:

I.Публичен търг с тайно наддаване в залата на ОбА – гр.Симитли на 15.10.2020г. от 14.00 часа, за отдаване под наем за срок от  10 /десет/  години на следният недвижим имот – частна общинска собственост:    1. Поземлен имот с идентификатор 73184.6.736 (седем три едно осем четири точка шест точка седем три шест), находящ се в с. Тросково, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-191/27.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Кръста“, целият имот с площ от 1430 кв.м. (хиляда четиристотин и тридесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя”,  категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 73184.6.9905; 73184.6.734; 73184.1.296, 73184.6.737, 73184.6.743.

  1. Поземлен имот с идентификатор 73184.5.706 (седем три едно осем четири точка пет точка седем нула шест), находящ се в с. Тросково, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-191/27.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Кръста“, целият имот с площ от 2106 кв.м. (две хиляди сто и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя”, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 73184.5.707; 73184.1.296; 73184.5.711, 73184.5.704 3.Поземлен имот с идентификатор 73184.5.633 (седем три едно осем четири точка пет точка шест три три), находящ се в с. Тросково, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-191/27.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Гувното“, целият имот с площ от 4856 кв.м. (четири хиляди осемстотин петдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя”,  категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 73184.5.634; 73184.5.9904; 73184.5.636, 73184.5.626, 73184.5.628, 73184.5.632.
  2. Поземлен имот с идентификатор 06522.1.864 (нула шест пет две две точка едно точка осем шест четири), находящ се в с. Брестово, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-157/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Боро“, целият имот с площ от 5413 кв.м. (пет хиляди четиристотин и тринадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, категория на земята: 10 (десет)., при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 06522.1.235, 06522.1.871, 06522.1.862, 06522.1.870, 06522.1.866. 5. Поземлен имот с идентификатор 06522.1.229 (нула шест пет две две точка едно точка две две девет), находящ се в с. Брестово, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-157/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Поището“, целият имот с площ от 5939 кв.м. (пет хиляди деветстотин тридесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, категория на земята: 9 (девет)., граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 06522.1.223, 06522.1.228. 6. Поземлен имот с идентификатор 21837.2.300 (две едно осем три седем точка две точка три нула нула), находящ се в с. Докатичево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-158/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Сливата“, целият имот с площ от 1668 кв.м. (хиляда шестстотин шестдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, категория на земята: 9 (девет)., при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 21837.2.301, 21837.2.302, 21837.2.299, 21837.2.419. 7. Поземлен имот с идентификатор 21837.2.288 (две едно осем три седем точка две точка две осем осем), находящ се в с. Докатичево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-158/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Долно лозище“, целият имот с площ от 4551 кв.м. (четири хиляди петстотин петдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 21837.2.287, 21837.2.418. 8. Поземлен имот с идентификатор 21837.2.287 (две едно осем три седем точка две точка две осем седем), находящ се в с. Докатичево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-158/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Долно лозище“, целият имот с площ от 3990 кв.м. (три хиляди деветстотин и деветдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 21837.2.288, 21837.2.286, 21837.2.418. 9. Поземлен имот с идентификатор 21837.2.285 (две едно осем три седем точка две точка две осем пет), находящ се в с. Докатичево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-158/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Долно лозище“, целият имот с площ от 5396 кв.м. (пет хиляди триста деветдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 21837.2.418, 21837.2.284, 21837.2.286. 10. Поземлен имот с идентификатор 66460.365.8 (шест шест четири шест нула точка три шест пет точка осем), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.201 9г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Ливадище“, целият имот с площ от 2038 кв.м. (две хиляди и тридесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.365.3, 66460.365.4, 66460.365.5, 66460.365.7, 66460.371.515, 66460.365.10, 66460.365.9.
  3. Начална годишна наемна тръжна цена на гореописаните имоти – 535 лв. /петстотин тридесет и пет лева/.

III. Размер на депозита за участие в търга – 55 лв. /петдесет и пет лева/ и цената на тръжна документация в размер на 60.00 лв., ще се внасят в касата на ОбА –  гр. Симитли всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, с краен срок до 16.00 часа на деня, предхождащ търга. Предложенията и необходимите документи за участие се поставят в непрозрачен запечатан плик и се представят пред тръжната комисия в деня и часа определени за начало на търга.

  1. Оглед на имота ще се прави само от лицата, закупили тръжна документация всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, с краен срок до 16.00 часа на деня, предхождащ търга, след предварителна заявка. V. В случай на непровеждане, търга ще се проведе отново на 22.10.2020 г., съответно в същия час и място, посочени эа първата дата.
  2. Откриването на процедурата за търга да се обяви и публикува съгласно чл. 81 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Симитли.

Апостол Апостолов, кмет на Община Симитли