ОбС - Бобов дол

Безлихвен заем за покриване на разходи за ремонта на ОДЗ „Дружба“  ще изтегли общината в Бобов дол. С докладна записка кметът Елза Величкова иска съгласието на Общинския съвет общината да поеме краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за извършване на окончателно плащане на разходи по изпълнението на проекта за реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ „Дружба“. В изпълнение на спечеления по Програмата за развитие на селските райони проект е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“. Максималният размер на дълга е до 650 839,95 лв. и ще бъде погасен с получаването на окончателното плащане по споменатия договор.

Одобрената сума за финансиране по проекта е в размер на 1 838 902,44 лв. (с ДДС). Общината е получила авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта, възлизащи на 723 379,81 лв. – 866 659 лв. с ДДС.

Решение по предложението ще бъде взето на извънредна сесия на местния парламент във вторник, 13 октомври. Дневният ред на заседанието включва 3 точки.

Юлияна КОЛЧАКОВА