Окръжна прокуратура-Благоевград е предала на съд Д.Г. по обвинение за извършено от него престъпление. Обвиняемият Д.Г. бил едноличен собственик на капитала, съответно представляващ и управляващ търговското дружество „Г. – НКБ“ ЕООД, със седалище в гр. Гоце Делчев. Основната дейност на фирмата била строително-монтажни работи. Счетоводната й отчетност се извършвала от Д.Т., въз основа на сключен граждански договор. През м. октомври 2015 г., със заповед на началника на сектор „Ревизии“ в дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-София, било образувано ревизионно производство по отношение на управляваното от обвиняемия дружество. Обхватът му включвал задълженията на търговеца по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) през конкретните периоди от 2010 г. до 2015 г. Ревизията приключила с влязъл в сила ревизионен акт. С него не било признато приспадане на данъчен кредит по доставки от десет фирми поради неустановено реално осъществяване на доставки на стоки и услуги. В хода на образуваното срещу Д.Г. наказателно производство за извършено данъчно престъпление са били събрани доказателства, подкрепящи изводите от ревизионния доклад. Обвиняемият представил пред данъчните органи документи, целящи да докажат плащания – вносни бележки за преводи по банков път. В действителност обаче такива реално не били извършвани, което е видно както от банковите документи, така и от посочените в тях банкови сметки, некореспондиращи с тези на доставчиците. Било е установено, че сред лицата, фигуриращи като управляващи и представляващи контрагентите на дружеството на обвиняемия, имало такива, които били настанени за лечение в психиатрична болница или различни от тези, вписани като собственици в Търговския регистър. Освен това във въпросните фирми липсвала кадрова, материална и техническа обезпеченост. Не била налице и изискуемата от закона документална обоснованост на сделките. Въпреки тези обстоятелства обвиняемият Г. многократно предоставял на счетоводителя си фактури по нереални сделки за осчетоводяване. Д.Г., като управител и представител на „Г. – НКБ“ ЕООД, потвърдил неистина в подадените годишни данъчни декларации за четири последователни финансови години, както и в справки-декларации по ЗДДС, в които отразил фактури по несъществуващи сделки с контрагенти. Той използвал неистински документи при водене на счетоводството – данъчни фактури, и използвал документи с невярно съдържание при предоставяне на информация пред органа по приходите – дневник за покупки. Действайки по този начин, обвиняемият приспаднал неследващ се данъчен кредит и като резултат избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 202 138,18 лева. От тях – дължим ДДС в размер на 134 758,78 лева и годишен корпоративен данък по ЗКПО, възлизащ на 67 379,40 лева. Предстои делото да продължи в съда.