ОбС-Бобов дол
  • Местният парламент актуализира капиталовите разходи, променя работното време на зам.-председателя, приема декларация относно инвестиционното намерение на „Xийт eнepджи”

 

Традиционно празнично заседание ще проведе Общински съвет (ОбС)-Бобов дол в Деня на града – 27 октомври. Обичайно председателят на местния парламент Елеонора Христова предлага на своите колеги да приемат приветствие към съгражданите си по повод празника на Бобов дол. В дневния ред е предложение на кмета Елза Величкова за актуализация на тазгодишната инвестиционна програма в частта „Капиталови разходи“ на общината. Разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталовите разходи са приети на 27 февруари, но са претърпели редица промени, което налага актуализацията. Ще бъде разгледана и докладна относно проектобюджета на общината за 2021 г. и на актуализираните бюджетни прогнози за  2022 и 2023 г. съгласно: прогноза на показателите за поети ангажименти и за задълженията за разходи за 2020 г. и 2021 г.; прогноза за общинския дълг (включително и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2021-2023 година и прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Друга точка в дневния ред е отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за първото шестмесечие на 2020 г. Предложено е и изменение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, с което зам.-председателят на местния парламент да премине на 8-часов работен ден. Правилникът е приет през септември 2018 г. и съгласно него шефът на ОбС Константин Динев е на 4-часов работен ден. Като причина, налагаща изменението, се посочва, че непълното работно време създава неудобства при работата на ОбС, тъй като и председателят е с непълно работно време. Целта на изменението на правилника е работата да бъде по-ефективна, по-конструктивна, по-целесъобразна и да отговаря на условията за откритост и съгласуваност на решенията, да осигури професионални отношения между общинската администрация и съвета. Изменението ще влезе в сила със задна дата – през месец януари 2020 г. Необходимите средства ще бъдат заложени при актуализацията на бюджета за 2020 г. Очакваните резултати са свързани с подобряване работата и дейността на ОбС и постигане на по-голяма прозрачност, посочва се в докладната.

В дневния ред е и предложение за приемане отчета за изпълнение на ОбС за първото шестмесечие. За полугодието са взети 87 решения. От тях 83 са изпълнени, 3 са в процес на изпълнение, а едно е неизпълнено.

С друго предложение се иска съгласието на съветниците за извършване на доброволна делба на съсобствени имоти на общината с ПК „Юрий Гагарин” в Паничарево. Във връзка със  спорове относно собствеността и ползването на комплексните административни сгради в някои от населените места на община Бобов дол с потребителните кооперации е била назначена  комисия за установяване на собствеността на сградите с прилежащите им терени в селата Мали Върбовник, Голем Върбовник, Шатрово, Паничарево и Блато. Към настоящия момент тези сгради са в съсобственост с РПК „Наркооп” и ПК „Юрий Гагарин” – Паничарево. Комисията и представителят на ПК „Юрий Гагарин” са разгледали предоставените известни документи за собственост, а представител на РПК „Наркооп” не се е отзовал на поканата. На срещата е присъствал и председателят на РКС-Кюстендил Георги Анастасов. За работата си комисията е съставила протокол. Изготвен е и разделителен протокол. Предложението е ОбС да одобри разделителния протокол и да се извърши доброволна делба между общината и кооперацията в Паничарево, като страните по договора не дължат уравняване на дяловете.

В дневния ред е включено и предложение за приемане на декларация относно изграждането на линия зa пpoизвoдcтвo нa пoлимepни пяcъчни пpoдyĸти в Гoлeмo ceлo. Докладната касае инвестиционно намерение на пepнишĸaтa фиpмa „Xийт eнepджи”, внесено в PИOCB-Coфия. Kaĸтo пиcaxмe, на плoщaдĸатa си дo TEЦ „Бoбoв дoл”, нa ĸoятo cе cъxpaняват пpиeмaни oт тoплoцeнтpaлaтa нeoпacни oтпaдъци, „Xийт eнepджи” иска да пpoизвeждa плoчĸи, бopдюpи, cтълбoвe. Местната управа не е съгласна с инвестиционното намерение. От общината са категорични, че става въпрос за производство, свързано със замърсяващи околната среда и застрашаващи живота на местното население отпадъци.

На заседанието ще бъдат разгледани и заявления на граждани. Тържествената сесия започва в 14 часа в залата на местния парламент. Празникът ще продължи с литургия, която е в 17 часа, концерт на самодейци от местните читалища – от 17,30 часа, и ще приключи със заря в 19 часа.

Юлияна КОЛЧАКОВА