Община Дупница прави нов опит за продажба на сградата на бившето предприятие „Булгартабак” и поставя на тезгяха урегулиран поземлен имот в село Баланово, става ясно от докладни записки на кмета Методи Чимев до Общинския съвет.

Пустеещата постройка на ул. “Самоковско шосе“ в града е общинска собственост от 2005 г., площта й е 1158 кв. м, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект. В имота може да бъде изграден трафопост от 10 кв. м, за което през 2009 г. е учредено безсрочно възмездно право на строеж. Пазарната оценка на имота е в размер на 59 166 лв. без ДДС. Имотът е включен в програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.

Предложението е местният парламент да вземе решение за продажба чрез публичeн търг с явно наддаване, като определи  утвърдената пазарна оценка за начална цена.

Имотът в Баланово е с площ 804 кв.м и в него няма сгради. Пазарната му оценка е в размер на 10 714 лв., за която е предложено да се приеме като начална цена. Данъчната оценка е 2026.10 лв. Тъй като не фигурира в тазгодишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, е предложено имотът да бъде включен в нея, в частта „Имоти, които община Дупница има намерение да продаде“. Ако местният парламент разреши, за терена ще бъде обявен публичен търг за продажба с явно наддаване.

Общинските съветници ще вземат решение по предложенията на заседание на 30 октомври.

 

Юлияна КОЛЧАКОВА