Община Петрич защити проектното си предложение за изграждане на допълнителна пристройка към ДГ „Здравец“ по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ 2020-2022 г.

Стойността на безвъзмездното финансиране по проекта, което ще получи община Петрич, е 599 964 лв. Проектът предвижда проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на пристройка от два етажа към съществуващата сграда на детската градина с цел разкриване на две нови предучилищни групи – по една на етаж. Проектното предложение включва необходимото оборудване и обзавеждане на новооткритите групи, както и обособяване на зона за спорт и игри на открито за допълнителните групи в двора на детската градина. С приемането на задължително предучилищно образование да бъде от 4-годишна възраст се подхожда към намирането на дълготрайно решение, което да бъде целесъобразно и да даде възможност да бъдат открити нови предучилищни групи в гр. Петрич. В тази връзка проектът на община Петрич цели именно да бъде намален недостигът на места в детските градини, функциониращи на територията на град Петрич, да бъде осигурен достъп на всички деца до предучилищно образование в общински детски градини. Планираната продължителност на проекта е 22 месеца, а прогнозно строителството трябва да започне през месец април догодина.

През изминалите пет години община Петрич целенасочено работи за благоустрояване на базата в сферата на предучилищното и училищно образование чрез изготвяне, кандидатстване и реализация на проекти с външно финансиране. Предстои пълно обновяване и подмяна на съоръженията за игра в двора на ДГ „Слънце“ също по проект на стойност 300 хил. лв.

Ангажиментът на местната власт е да се търсят възможности за цялостно обновяване на дворните пространства поетапно в детските заведения.