„Социално подпомагане” в миньорския град дава пари за отопление на над 200 души

 

Само 4 молби за месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка са подадени в „Социално подпомагане” в Бобов дол. През настоящия зимен сезон 243-ма души от миньорската община получават средства за отопление от държавата.

„Молбите по чл. 16 д от закона се обработват от колегите и помощите на хората, които имат право на тях, ще бъдат отпуснати своевременно със заповеди. По чл. 16 бяха подпомогнати 3 семейства, които получиха еднократно по 375 лв. По-голямата част от подадените между 1 юли и 31 октомври 300 молби за отпускане на целева помощ за отопление са одобрени. Има само 57 отказа, мотивите обикновено са заради надвишаване на доходите, сделки или прехвърляне на имоти и фирми”, каза директорът на „Социално подпомагане” в Бобов дол Весела Кръстева.

От службата напомнят, че продължават да приемат заявления за месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка. Това е нов вид подпомагане, регламентирано с допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, обнародвано в бр. 77 от 01.09.2020 г. на “Държавен вестник”. От този вид целева помощ могат да се възползват семейства с деца до 14-годишна възраст, когато: двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не могат да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или правото вече е реализирано пропорционално на отработеното време от началото на годината; родителите са останали без работа, имат регистрация в дирекция „Бюро по труда“, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение за предходния месец е по-ниско или равно на границата за достъп до тази помощ – месечната минимална работна заплата, определена за страната; родителите са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка; родителите не получават обезщетение за отглеждане на дете до една година.

Новата месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст се отпуска, ако децата не са настанени извън семейството и се обучават синхронно от разстояние в електронна среда, не посещават детски ясли и детски градини, както и предучилищните групи, поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка. Помощта се отпуска на семейства със средномесечен доход на член от семейството за месеца, предхождащ този на подаване на заявлението-декларация, по-нисък или равен на размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната (610 лв. за 2020 г.). Месечната целева помощ се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, заедно с техните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени и припознати, с изключение на сключилите брак). Размерът на помощта за семейство с едно дете е равен на минималната работна заплата, определена за страната, или 610 лв., а с две и повече деца – 150 на сто от нея, или 915 лв.

 

Юлияна КОЛЧАКОВА

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here