Петър Паунов

Изменение в броя на общата численост и структура на общинската администрация ще гласува на сесията си в четвъртък Общинският съвет /ОбС/ в Кюстендил, съобщиха от там. С цел оптимизиране структурите на подчинените на община Кюстендил, за ефективно и ефикасно използване на общинските публични ресурси в изменените условия на социално-икономическата реалност, се налага общата численост и структура на общинската администрация да бъдат частично изменени, пише в докладната на кмета Петър Паунов до съветниците.
В нея е посочено, че поради увеличаване на обема на работа във връзка с изпълнението на дейностите в сферата на социалната политика и необходимостта от планиране, организиране и контролиране на цялостния процес по предоставяне на социални услуги на територията на община Кюстендил, се предлага създаването на нов отдел към дирекция “Здравеопазване, социални дейности, жилищна политика, планиране и подготовка на проекти”. Числеността на новия отдел е 12 щатни бройки. За осъществяването на контрол по спазването на наредбите на ОбС ще бъде създаден и нов отдел към дирекция “Правни дейности и обществени поръчки” с численост от 7 щатни бройки. Предвидено е разделянето на отдели към дирекция “Култура, образование, младежки дейности, спорт и туризъм” на два отдела, с численост от по 6 щата, пише още в докладната.
С предложените промени общата численост на общинската администрация се увеличава на 245 щата.
Съветниците ще проведат и процедура по избор на председател на ОбС заради изтичането на шестмесечния мандат на сегашния председател.