Даниела Димитрова

Към края на септември наетите с трудов договор са 26.5 хиляди

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на септември 2020 г. достигат 26.5 хиляди, което е с 0.5% по-малко спрямо края на юни 2020 година. Това съобщи Даниела Димитрова, началник на отдел „Статистически изследвания” – Кюстендил.

Най-голям е делът на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 32.9 и 13.1%. Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.8% (до 6.8 хил.), а в частния сектор намаляват с 1.3% (до 19.7 хиляди). В края на септември 2020 г. наетите лица с трудови договори в област Кюстендил са с 4.5% по-малко в сравнение с края на септември 2019 г. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Добивна промишленост”, „Други дейности“ и „Селско, горско и рибно стопанство“, показват данните на Националния статистически институт. През третото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за областта e 988 лв. и нараства спрямо второто тримесечие на 2020 г. с 3.5%. Най-голямо увеличение има в „Добивна промишленост”, „Строителство“ и „Хотелиерство и ресторантьорство”. Икономическата дейност, в която е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, е „Транспорт, складиране и пощи”.

Средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил през третото тримесечие на 2020 г. за обществения сектор е 1261 лв., а за частния – 891 лева. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за областта нараства с 13.8%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” и „Хотелиерство и ресторантьорство“.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 21.0%, а в частния сектор – с 10.5%.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2020 г. област Кюстендил е на 25-о място по показателя средна брутна месечна работна заплата, като на последните три места са Силистра, Видин и Благоевград.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение получават наетите лица с трудови договори в областите София (столица) – 1855 лв., София – 1297 лв., Враца – 1262 лв., Варна – 1259 лв., и Стара Загора – 1226 лв.

Краси Ценкова