Европейската комисия одобри промените в гаранционната програма в подкрепа на бизнеса, пострадал от пандемията COVID-19. Промените бяха приети с Решение на МС от 28.10.2020 г. и с тях се разширява обхватът на правителствената мярка. Промените ще влязат в сила след подписване на допълнителни споразумения с всяка от търговските банки – партньори по програмата.

С одобрените промени се предоставя възможност на по-голям брой компании от най-засегнатите от пандемията сектори да се възползват от програмата. Дава се възможност да кандидатстват големи компании (фирми с персонал над 250 души, както и с годишен оборот над 97,5 млн. лв. или със стойност на активите над 84 млн. лв.), но единствено, ако са търговски дружества по смисъла на Търговския закон.

По този начин ще се даде достъп до ликвиден ресурс и за по-големи предприятия, включително в сферата на туризма и транспорта, които до този момент не можеха да се възползват от правителствената мярка.

Чрез нея ще бъдат подкрепени и по-големите местни производители, чийто бизнес осигурява заетост за цели региони в страната. Сред съществените подобрения в механизма е възможността за отпускане на финансов ресурс за инвестиции, не само за оборотен капитал.

Приоритет в програмата остава финансирането на малките и средни предприятия, като минималната квота ще бъде поне 60% от формираните портфейли от кредити.

Увеличава се размерът на гарантираните от ББР заеми, който вече ще може да достига до 1 млн. за малки и средни предприятия и до 2 млн. лева – за големи компании.

Удължава се и срокът за кандидатстване по мярката – фирмите могат да подават искания пред търговските банки до 20.06.2021 г. С една година ще бъде удължен и срокът на предоставената от ББР гаранция по портфейлите от кредити – от 5 на 6 години.

За да кандидатстват за кредит фирмите, е достатъчно да отговарят на едно от следните условия:

• спад в оборота след първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. (въз основа на финансовите отчети на компанията);
• вземания от клиенти, които не са получени или дължими суми, но неплатени на доставчици, след 1 март 2020 г. (въз основа на финансовите отчети на компанията);
• преустановени доставки от внос, необходими за бизнеса на компанията след 1 януари 2020 г. или отменени договори за износ (въз основа на сертификати и документи, представени от компанията);
• отпуск по болест и самоизолация на служителите, общо намаляване на броя на служителите, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси (въз основа на сертификати и документи, представени от компанията);
• други обстоятелства, доказващи положението на дружеството в затруднение поради COVID-19, съгласно методика, приета от търговските банки, която се предоставя на “Българската банка за развитие” АД.

По антикризисната програма в подкрепа на бизнеса ББР гарантира 80% от размера на кредитите, отпускани от търговските банки, като процентът се запазва и след одобрените промени.

За да повишат склонността си да кредитират обаче, както и да могат да намалят размера на лихвите по заемите, банките партньори имат право да изискват от фирмите вещни обезпечения в размер до 50% от стойността на кредитите, които договарят.

Същевременно банките имат право да предоставят и необезпечено финансиране. За да се осигури по-ефективно капиталово облекчение и кредитна защита за кредитните институции, съгласно одобрените промени, горната граница на плащания по гаранцията се увеличава до 50% от гарантирания портфейл./БНТ