13 покривни конструкции на общински училища да  бъдат отдадени под наем  за изграждане на фотоволтаични централи до 30kW за производство на електрическа енергия, предлага кметът на Благоевград  инж.Румен Томов.Предложението му  е внесено за разглеждане в Общинския съвет в Благоевград. Целта е повишаване на енергийната ефективност в публичната инфраструктура.  „В тази връзка Община Благоевград желае да пристъпи към обновяване на съществуващата общинска  образователна инфраструктура и въвеждане на енергоспестяващи мерки . Желанието  е всички училища да консумират ел. енергия от изградени на покрива фотоволтаични инсталации” , пише в докладната на кмета. Сградите на избраните училища  са публична общинска собственост и според градоначалника  могат да се отдават под наем за срок до 10 години .“Отдаването под наем на имоти ще се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон не  е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред”, гласи информация разпространена от пресцентъра на Община Благоевград. В договора за отдаване под наем ще бъде предвидена клауза съгласно, която след изтичане на 10 годишния срок на договора изградените фотоволтаични инсталации ще  останат собственост на Община Благоевград, уточняват от кметството.