76 фирми осигуряват заетост на 1230 души по мярка 60/40

Дирекция „Бюро по труда” в Дупница работи по редица проекти, насочени към осигуряване на заетост и подкрепа на безработни, разбрахме от директора на институцията Виолина Лазова.

Един от проектите е „Заетост за теб”. До 31 октомври по проекта са подадени 205 заявки от работодатели за разкриване на 393 работни места. „Този проект цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. Работодателите могат да кандидатстват за получаване на финансова помощ за срок до 3 месеца за обявени от тях свободни работни места. На работодателите, които осигурят заетост по проекта, ще бъдат покрити разходите за трудови възнаграждения за наетите лица в размер на минималната работна заплата, определена за страната, и дължимите вноски за сметка на работодателите”, обясни Лазова.

По новия дизайн на мярката 60/40 към 15 октомври са кандидатствали 97 работодатели за 1547 работници и служители. Одобрените заявления са 76 за 1230 лица.

Относно заявленията от работодатели по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” Виолина Лазова каза: „Целта на проекта е да се предостави подкрепа на предприятия и самоосигуряващи се лица, чиято икономическа дейност е директно засегната от неблагоприятното въздействие на наложилото се в страната извънредно положение. Подадените заявления към 31.10.2020 г. са 27 за 287 работници и служители, като са одобрени 19 за 132 лица”.

От дирекцията припомнят, че е актуална и процедурата за изплащане на компенсации на работодатели за запазване на заетостта на техните работници и служители. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват директно засегнатите от извънредното положение предприятия и самоосигуряващи се лица от сферата на транспорта и туризма. За изплащане на помощта за запазване заетостта на застрашените от освобождаване от работа лица или запазване на собствената си стопанска дейност могат да кандидатстват работодатели и самоосигуряващи се лица, които осъществяват дейност в допустимите сектори и които са декларирали намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението по проекта. Компенсациите на бизнеса се изплащат за всеки работник, служител или самоосигуряващо се лице, на което ще бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на половината от периода, за който се изплащат компенсации. Размерът на помощта е 290 лв., като сумата включва 189 лв. за работника/служителя, както и дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице. Компенсациите се изплащат за цял календарен месец, считано от 01.07.2020 г., за не повече от шест месеца. В Бюрото по труда в Дупница към 30.10.2020 г. по РМС 429/2020 г. са кандидатствали 24-ма работодатели за изплащане на компенсации на 283-ма работници и служители.

21 младежи са подали документи за кандидатстване за работни места в централни ведомства, съобразно утвърдените квоти по програма „Старт на кариерата”. „Чрез програмата се предоставя възможност на безработни младежи, завършили висшето си образование, в рамките на 12 месеца да натрупат първия си трудов стаж, както и професионален опит, умения и практика по придобитото образование, с което да поставят началото на своето кариерно развитие.

Съгласно процедурата за кандидатстване по програмата в срок до 20.11.2020 г. графиците на интервютата се публикуват на интернет страницата на Агенцията по заетостта и на информационните табла в дирекции ”Бюро по труда”. Лицата, подали документи за участие по програмата, своевременно следа да се информират за посочените дата, час и място на провеждане на интервюто при съответния работодател. При явяване на интервю кандидатите следва да носят документите, изисквани от работодателите за представяне.

В срок от 23.11.2020 до 04.12.2020 работодателите провеждат интервюта с лицата. Работодателят класира кандидатите за всяко работно място. До 18 декември Агенцията по заетостта публикува на интернет страницата си, а дирекциите „Бюро по труда” – на информационните си табла, списък с класираните от работодателите лица. Кандидатите следва да проверяват в интернет страницата на Агенцията по заетостта или на информационните табла в бюрата по труда резултатите от извършените подбори”, допълни Виолина Лазова.

Юлияна КОЛЧАКОВА