Община Дупница стартира данъчната кампания за 2021 година. Сроковете за плащане на местните данъци и такса “битови отпадъци” са както следва: данък върху недвижимите имоти и такса “битови отпадъци” се заплащат на две вноски – до 30 юни и до 31 октомври на календарната година. Същите са сроковете и за данък върху моторните превозни средства. На платилите задълженията в пълен размер до 30 април се прави отстъпка от 5%.

Събраните през календарната година местни данъци и такси влизат в приход на бюджета на община Дупница. Разходването на събраните данъци е съгласно приетия от Общински съвет-Дупница бюджет за годината и се използва за финансиране на местните дейности: издръжка на детски градини, детски ясли, Домашен социален патронаж, осветление на улици и площади, озеленяване, поддържане и ремонт на улична мрежа, изграждане на пътища и др., както и за капиталови разходи.

Събраните приходи от такса “битови отпадъци” се използват изцяло за поддържане чистотата на населените места на община Дупница, като се разпределят за извършване на организирано сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на битовите отпадъци, поддържане на териториите за обществено ползване.