Thursday, July 25, 2024
HomeРегионПерникОбластната администрация на Ирена Соколова в Перник влезе в група към МС...

Областната администрация на Ирена Соколова в Перник влезе в група към МС за намаляване на бюрокрацията при ползване на услуги от гражданите и бизнеса

 

Областна администрация – Перник е една от седемте областни администрации, чийто представител е включен в междуведомствена работна група съвместно с представители на администрацията на Министерския съвет, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Групата е създадена, за да извърши анализ на възможностите и да предложи мерки за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса при предоставянето на услуги от областните администрации. Услугите, които се предоставят от областните администрации, са 31 на брой, 13 в областта на държавната собственост и 18 – в областта на регионалното развитие. На проведената първа среща на междуведомствената група, на която бяха обсъдени детайлно всички 31 услуги и бяха предложени и обсъдени конкретни мерки и предложения както за отпадането и обединяването на част от услугите, така и за намаляване броя на изискваните документи. Предстои изготвянето на доклад с предложения за промени в процедурите по предоставянето на услугите. Междуведомствената група следва да приключи своята работа до 15 септември 2017 година.

Във връзка с подобряването на административното обслужване, Областна администрация – Перник сключи споразумение с Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с което може да заявява и получава официални документи в електронен вид – скици, схеми, скици проекти, схеми проекти, извлечения от кадастралната карта и кадастралните регистри, удостоверения за имоти.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular