Съдия Скоклева отмени 1000 лв. глоба на „Кюстендилска вода“ за ешерихия коли във водата на с. Блажиево, управителят Г. Георгиев извършва непрекъснато обеззаразяване

Георги Георгиев
  • Управителят изпълнил в срок предписанието, при лабораторните изпитания водата отговаряла на нормативните изисквания за качество

 

„Кюстендилска вода“ ЕООД се размина с 1 000 лв. глоба. Районният съд в Дупница отмени като незаконосъобразно наказателно постановление от 7 ноември 2016 г., издадено от директора на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Кюстендил, с което на водния оператор е наложена имуществена санкция. Тя е за нарушение на Закона за здравето (ЗЗ) при водоснабдяването на бобошевското село Блажиево.

На 15.06.2016 г. длъжностни лица при Административно-наказващия орган (АНО) извършили проверка на качеството на питейната вода на централното водоснабдяване на Блажиево, иззети били проби от пункт за пробовземане от центъра на селото. При направеното лабораторно изпитване на качеството на питейната вода било установено, че тя не съответства на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата за питейно-битови цели, като същата съдържала ентерококи и ешерихия коли над нормативно установеното.

Ели Скоклева

На 23.06.2016 г. като водоползвател на дружеството било дадено писмено предписание по ЗЗ да извърши основно механично почистване на водоизточниците и водопроводните съоръжения на селото и да осигури непрекъснато и ефективно обеззаразяване на питейната вода. В изпълнение на това предписание със заповед от 28.06.2016 г. управителят на дружеството Георги Георгиев разпоредил да се извърши основно почистване на водоизточниците и водопроводните съоръжения, както и да се извършва непрекъснато и ефективно обеззаразяване на водата за питейно-битови нужди на Блажиево, като възложил изпълнението на тази заповед на техническия ръководител на район Дяково – Дяков. В изпълнение на заповедта са извършвани лабораторни изпитвания на качеството на водата в изпитвателна химическа и микробиологична лаборатория при дружеството, като видно от протоколите за изпитване от 25.07.2016 г. и 05.08.2016 г. водата за питейно-битови нужди, подавана за водоснабдяването на Блажиево, отговаряла на нормативните изисквания за качество.

На 23.08.2016 г. била извършена контролна проверка от длъжностни лица при АНО, при която отново били иззети проби от питейната вода на Блажиево, като при лабораторното изпитване отново се установило несъответствие на качеството на водата. На 03.10.2016 г. на дружеството в присъствие на управителя бил съставен АУАН за нарушение на ЗЗ, въз основа който е издадено наказателното постановление, с което е наложена минималната санкция, предвидената в закона.

Управителят на „Кюстендилска вода” Георги Георгиев е обжалвал наказателното постановление, става ясно от решението на съдия Ели Скоклева. Събраните по делото доказателства установили, че дружеството жалбоподател не е осъществило нарушението по ЗЗ. Управителят е изпълнил в срок предписанието от 23.06.2016 г., като издал заповед, с която разпоредил да се извърши механично почистване на водоизточниците и водноснабдителните съоръжения на с. Блажиево, както и да се извършва непрекъснато ефективно обеззаразяване на питейната вода, като е извършвал и контрол на изпълнението на тези предписания чрез лабораторни изпитвания на качеството на питейната вода. Решението подлежи на обжалване пред Кюстендилския административен съд.