Георги Мазнев

Директорът на ОД МВР-София комисар Григоров: Ако проверка докаже, че Мазнев е взимал дарове, той ще бъде уволнен дисциплинарно

 

Самоковци масово настояват работата на шефа на „Контрол на огнестрелното оръжие” сержант Георги Мазнев в Самоков да бъде подложена на щателна проверка. За това настояват граждани, изпратили писмо до в. „Вяра”.

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Самоковци питат чрез страниците на вестника и в документ, който са подготвили да пратят на Цветан Цветанов в качеството му на председател на Комисията по обществен ред и сигурност, въпроси, свързани с издаването на разрешителни за придобиване на късоцевно, дългоцевно огнестрелно оръжие. Граждани на община Самоков настояват сержант Мазнев да мине през детектор на лъжата, а експериментът да бъде проведен и отразен публично от медиите. Ето какво пише в писмото на самоковци:

КОМИСАР ГРИГОРОВ

„Уважаеми Васил Попов, уважаеми г-н Цветан Цветанов, Уважаеми старши комисар Георги Григоров – директор на Областна дирекция на МВР-София, моля да ни бъде отговорено на следните въпроси:

 1. Какви проверки са извършвани на сержант Георги Мазнев, които доказват (или не доказват), че в дейността му има корупционни практики? Настояваме информацията да ни бъде предоставена съгласно Закона за получаване на обществена информация в писмен вид и на хартиен носител. Обществеността трябва да бъде запозната от Вас в писмен вид с резултатите от извършените проверки по дейността на г-н Мазнев.
 2. Мазнев искал ли е от граждани дарове, които не му се следват във връзка с издаване на разрешителни за придобиване на късоцевно, дългоцевно огнестрелно оръжие?
 3. Възможно ли е по време на разследването сержант Мазнев да бъде отстранен временно от поста съгласно закона, за да имат смелост гражданите публично да заявят това, което знаят за неговата дейност и отношения с хора, които са имали необходимост от взаимодействие с подопечния му ресор и от издаване на разрешително за оръжие?
 4. Сержант Мазнев навлязъл ли е в пенсионна възраст, навършил ли е 20 години служба в полицията и ако е навършил, трябва ли лицето да работи ?

Настояваме оторизираните в България институции да се произнесат по надлежния ред и по следния въпрос:

 1. Какви недвижими имоти и МПС-та е придобило семейството му от момента на постъпването на Мазнев в МВР?
 2. Какви имоти в страната е придобило семейството му?
 3. Какви средства е вложил в новата си къща в центъра на града?
 4. Ако следственият експеримент и проверка докажат, че г-н Мазнев е поискал и получавал дарове, които не му се следват, по смисъла на Наказателния кодекс ще бъде ли уволнен дисциплинарно?
 5. Ще се направи ли проверка и ще се оповести ли публично отговорът на следния въпрос:

Вярно ли е, че семейството на г-н Мазнев притежава 10 МПС-та?

Това са въпросите, които задават читателите на в. „Вяра“, пожелали анонимност.

Вестник “Вяра“ публикува отговорите по темата, получени от старши комисар Георги Григоров – директор на ОД МВР-София, без редакторска намеса:

„По отношение на търсената от заявителя информация, която касае дейността на ОДМВР – София, компетентен да даде отговор по заявлението е директорът на ОДМВР-София. Тази информация не е определена като държавна тайна по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и като служебна тайна в Списъка на категориите информация в МВР, подлежаща на класификация като служебна тайна, обявен със Заповед № 8121з-878/24.07.2015 г. на министъра на вътрешните работи. Тя представлява обществена информация и може да бъде предоставена на заявителя по реда на ЗДОИ, с изключение на информацията, търсена в част първа и втора на въпрос № 4 от заявлението. Съгласно чл.2, ал.1 от ЗДОИ обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. За ОДМВР – София, като задължен субект, не съществува задължение за предоставяне на информация така, както е формулирана във въпрос № 4 на заявлението. Заявителят изисква данни за възрастта на служителя, което не е обществена информация по смисъла на закона и лицето не е дало съгласие да бъде предоставена. Заявителят иска достъп до информация от личен, а не от обществен характер, което изключва приложението на ЗДОИ, както е посочено в чл. 2. ал. 4 от същия закон и е в противоречие със ЗЗЛД, тъй като касае разкриване на лични данни за трето лице. Според §1, т. 2 от ЗДОИ “лични данни” са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, каквато в конкретния случай е възрастта на служителя.

По въпрос № 1: В ОДМВР – София на служителя Мазнев са извършвани проверки съгласно Заповед №8 121з-1432/25.11.2015 г. на министъра вътрешните работи относно утвърждаване на правила за организацията на работата в МВР с предложенията и сигналите, като решенията са съобщени на подателя в законоустановения срок.

 

По въпрос № 2: ОДМВР – София не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение.

 

По въпрос № 3: Отговорът на търсената от заявителя информация се съдържа в разпоредбата на чл.214, ал.2 от ЗМВР “При привличане на държавен служител като обвиняем за престъпление, извършено от него в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, буква “а” от Наказателния кодекс и е образувано дисциплинарно производство по чл. 207, ал. 1, съответният орган по чл. 158 и 159 го отстранява временно от длъжност.” и чл.214, ал.З от ЗМВР „Държавен служител, на когото е наложена мярка за неотклонение “задържане под стража” или “домашен арест” по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, се отстранява временно от длъжност с писмена заповед на съответния орган по чл. 158 и 159, докато съответната мярка бъде отменена или заменена с гаранция или подписка”.

 

По въпрос № 4: По отношение на третата част от въпроса отговорите се съдържат в чл. 226, ал.1 от ЗМВР „Служебното правоотношение на държавния служител в МВР се прекратява:

 1. при навършване на пределна възраст за служба в МВР – 60 години;
 2. след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако държавният служител не е упражнил правото си на пенсия – по искане на служителя”

и в разпоредбата на чл.69, ал.2 от КСО „Държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони, по Закона за Държавна агенция “Национална сигурност” и като военнослужещи по Закопа за отбраната и въоръжените сили на Република България”.

 

По въпрос № 5: ОДМВР – София не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение.

 

По въпрос № 6: ОДМВР – София не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение.

 

По въпрос № 7: ОДМВР – София не разполага с исканата информация и няма данни за нейното

 

местонахождение”.

По въпрос № 8: Да, ако следственият експеримент и проверка докажат, че господин Мазнев е поискал и получавал дарове, които не му се следват, по смисъла на Наказателния кодекс той ще бъде уволнен “дисциплинарно”.

По въпрос № 9: ОДМВР – София не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение.

 

 

Снимките

 

Комисар Г. Григоров

 

Георги Мазнев

 

Къщата на Георги мазнев
 

 

 

 

 

5 КОМЕНТАРИ

 1. Нека Мазнев даде на редакцията трите имена и ЕГН-тата на жена си и децата си, тя ще провери в агенцията по вписванията какви имоти и коли са придобили от постъпването му на работа в МВР.
  Въпреки, че най-редно е това да направи н-ка на РПУ-то, отдел Вътрешна сигурност на МВР или както се казва и да представят документите на вестника и обществото. За тях нима истината за имотното състояние на техен служител не представлява интерес?! Има образци стари, редки оръжия, които струват стотици хиляди и милиони, а имаме съмнения, че висши шефове в МВР, прокурори и т.н. са измежду най-ревностните колекционери, притежаващи колекции за огромни суми.Съществуват възможности зав.сл. КОС да влияе на собственика на такова оръжие по различни начини, относно това, на кой да го продаде. “Срокът изтече, трябва да го конфискувам” и т.н.Само КОС-аджията знае дали срокът наистина е изтекъл. Така, че, в общия случай някъде над зав. сл. КОС има такъв чадър, че даже н-ците на РПУ-тата са вдигнали ръце…

 2. Шефът на ОД мисли самоковци за идиоти.Кой ще си признае, че е дал рушвет, нали и той носи наказателна отговорност?! Освен, ако е бил принуден да даде. Тогава НЕ НОСИ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. Но има и друго-ако Мазнев е искал рушвет /той или който и да било/ но не са му дали, тези граждани, които добросъвестно съобщят на компетентните органи факти за корупция, са защитени от закона-чл.1 от Гражданската Конвенция на ЕС за корупцията и чл.33 от Конвенцията за корупцията на ООН. Така, че, дайте да му се струпаме, защото 25г. ни тормози и само той ли? Само истината и смело напред, ще уплашим и другите изнудвачи! И децата ни вече няма да са на тоя тормоз, както бяхме ние до сега!!!

 3. Говори се, че скоро е правил сватба с около 100 гости на сина му в 4-звезден хотел в Боровец-“Боровец-стийл/”Ястребец”/, от 12 на обед до зори на другия ден с три оркестъра. Почивал редовно на Слънчев бряг, на любовниците си давал по 2 хил.лв. на месец -Василка от магазина на “Дренка” и келнерка от ресторанта на Пешко. И за дрехи и ресторанти.Че бил изкупил всички коли от фабриките до 400лв.-до като бяха държавни-УАСКИ и т.н. и ги препродал. Нека каже-ЗАЩО НЕ ИСКА ДЕТЕКТОРА?! Нека даде в редакцията ЕГН-тата на всички свои близки, тя да провери какви имоти и коли има?! Къде е ДАНС ? Защо шефовете му от министерството му не го проверят ?! А в двора на дедо му на Легето винаги имаше по двайсетина кубика хубави талпи петици. Кой знае още колко имота има по София и т.н. все от заплата 700 лв.

 4. Григоров и н-к КОС на областната дирекция-Имат ли оръжейни колекции? Кои в министерството са колекционерите и какви колекции имат? Искаме да видим снимки на техните колекции и описание на съдържанието.Те трябва да са публични.Този, който отговаря за всички служби “Въоръжение-Кой е , кои са заместниците му и имат ли колекции?!Молим редакцията да направи искане по ЗДОИ до МВР по всички повдигнати въпроси!!!

 5. Мазнев и брат му-имат ли колекции, а другите от семейството му? Кои бивши н-ци на РПУ-Самоков и Обл.дирекция имат оръжейни колекции? Има ли национален регистър за оръжието и таoигнатите въпроси, защото тази гнойна рана е от 25г. Май започна с 5 хил.лв. от Рамо, а Мазнев?!

Comments are closed.