Кметът Кирил Котев даде символичен старт на санирането на три жилищни сгради в Сандански

В присъствието на граждани от сдруженията на собствениците от трите сгради, които ще бъдат санирани на ул. „Св. Св. Кирил и Методий, ул. „Чудомир Кантарджиев“ и ул. „Никола Вапцаров“ непосредствено до жилищният блок на ул. „Никола Вапцаров” №39, кметът на община Сандански – Кирил Котев, даде символичен старт на строителните дейности.

Градоначалникът пожела на строителите спорна и успешна работа, на гражданите по-малко затруднения в  хода на строително-монтажните работи и дълги безаварийни години на ползване след завършването им. Гражданите бяха уверени, че качеството на строителството ще бъде стриктно контролирано от експертите на строителния надзор и от експертите в община Сандански.

За здраве и успешна работа всички присъстващи се почерпиха с традиционна сладка пита. 

По проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради на ул.”Св.Св.Кирил и Методий” №33 и 33А, ул.”Чудомир Кантарджиев” №23,      ул. “Никола Вапцаров” №39, – град Сандански, община Сандански” изпълняван по Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP001-2.001-0174-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. на 10.082017 г. официалното събитие първа копка е част от дейност информираност и публичност по проекта обезпечаваща  максимална информираност, публичност и прозрачност на проекта с помощта и на различни канали на средствата за масово осведомяване. По този начин се създава широка обществена подкрепа за реализацията на дейностите и гарантиране на устойчивостта на резултатите на проекта.

Целите на проекта са в съответствие с основната цел на настоящата процедура – повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система, както и със специфичните цели намаляване на разходите за енергия, водещо до по ниски емисии парникови газове, подобряване качеството на въздуха, удължаване на жизнения цикъл на сградите и подобряване привлекателността и традиционните функции на малките и средни градове – локaлни и микрорегионални опорни центрове в националната полицентрична система.

Очакваните резултати от реализацията на проекта са: осъвременени и ремонтирани три броя жилищни сгради в град Сандански – отговарящи на актуалните изисквания за енергийна ефективност и придобили нов естетически облик, водещ до подобряване на градската среда и качеството на живот в нея.

 

За трите сградите са предвидени следните енергоспестяващи мерки и технически мерки, както следва:

топлоизолиране на външни стени, чрез полагане на топлоизолация

подмяна на съществуваща дограма (неотговаряща на изискванията за енергийна ефективност) с нова петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет. Предвидена е подмяна на дограмата на апартаментите и на общите части

топлоизолиране на покрив, чрез полагане на топло и хидроизолация

топлоизолиране на подове сутерен и еркери на тераси, чрез полагане на топлоизолация

подмяна на осветителни тела в общите части с енергоспестяващи такива

дребномащабни конструктивни дейности – в зони на обрушено бетоново покритие, ремонт и измазване на покривни комини

монтаж на система за мълниезащита

 

За извършваните строително монтажни работи, по изготвени одобрени работни проекти са издадени Разрешения за строеж №128, 129 и 130 от 29.06.2016 г. по едно за всяка от трите сгради.

Изпълнител на строителството е фирма „КНД – Консулт” ООД,, а изпълнител на строителния надзор – „Рутекс” ООД.

Краен срок за изпълнение на строителните дейности – 18 декември 2017 г.