Адв. Божкова към съветниците в Радомир: Не ставайте съучастници в престъпления, за 3 кръпки на пътя до Червена могила са похарчени над 20 000 лв.

209-01-10
Адв. Благойка Божкова

25 000 лв. са предвидени са световно неизвестния в Радомир спортен клуб „Гаврил Радомир”, за запълването на две дупки са похарчени 20 000 лв., за точно 3 кръпки на пътя Радомир – Червена могила са платени 20 900 лв. За това предупреди в сигнал до общинските съветници адв. Благойка Божкова пред сесията им на 31 януари.

19-01-09

Колко години подред ще гласувате средства за ремонт на определени пътища, ще се отчитат усвоени гласуваните от вас средства, а в действителност няма реално извършени ремонти, попита адв. Божкова, която призова народните избраници от минипарламента в Радомир да не стават съучастници в престъпления. Ето и пълния текст на сигала й: „Този сигнал предоставям на вниманието на някои от общинските съветници, които са прозрели, че кметът Пламен Алексиев не милее за общинските интереси, а за своите лични интереси и на своите приближени.

Много пъти съм подавала сигнали до вас, но вие не вземахте никакво отношение. Разбираемо, тъй като някои от вас сте участвали в тези далавери, а други – не са се интересували от тях с цел да не загубят някои привилегии. Виждам промяна в това, защото част от общинските съветници ми подават непрекъснато сигнали за извършени нарушения, но все още не се заявяват явно, страхувайки се да застанат открито със своите имена и лична позиция. На 31.01.2017 г. имате сесия, но смятам, че общинските съветници не следва да гласувате на кмета Пламен Алексиев да се разпорежда с общински имоти и общински средства. Кое ми дава основание да искам от вас това?

В подадения ви за сесията на 31.01.2017 година поименен списък на капиталовите разходи на община Радомир за 2017 година е залегнал „Ремонт на местни общински пътища”. Прави впечатление, че е предвиден ремонт на път PER 3137/ І-6/ Радомир-х.Орлите-5,3 км и средства – 30 000 лева, както и ремонт на пътя  PER 3138 от пътя ІІІ-627-гр.Радомир-с.Друган-Подстанция Червена могила- 2,9 км и предвидени средства – 16 000 лева.

Искам да ви информирам, че има образувано досъдебно производство по сигнал на Петър Иванов Николов от гр. Радомир във връзка с ремонт на пътя  PER 3138 от пътя ІІІ-627-гр.Радомир-с.Друган-Подстанция Червена могила.

В сигнала се посочва, че в капиталовите разходи за 2015 година на община Радомир също е бил предвиден ремонт на път PER 3138 от пътя- ІІІ-627-гр.Радомир-с.Друган-Подстанция Червена могила. Пътят е с дължина 2,9 км. И ремонтът е на стойност 20 900 лева.

С докладна записка С240 от 16.12.2015 година до Общински съвет-Радомир  кметът Пламен Алексиев отчита ремонта на посочения по-горе път за извършен.

В подадения отчет до Министерството на финансите през 2016 година кметът Пламен Алексиев също отчита ремонта за извършен и разплатен.

По прокурорската преписка той представя счетоводни документи, доказващи плащане на сумата от 20 900 лева и декларира в своите обяснения, че ремонтът е извършен и приключен.

Истината обаче е съвсем друга. Направени са точно три кръпки на асфалта в началото на разрушения път и не е извършван никакъв ремонт на същия, което Петър Иванов Николов е заснел на видеозапис на 22.07.2016 година и го е представил в прокуратурата. По информация на лице, което засега желае да остане анонимно, спешно се изготвят протоколи (под №№ 4.1; 4.2 и т.н.). Ако това в действителност е така, то се върши престъпление, което рано или късно ще бъде разкрито.

Във връзка с ремонта на път PER 3137/ І-6/ Радомир-х.Орлите-5,3 км има подаден сигнал от Петър Иванов Николов и образувана прокурорска преписка рег.№ 0485/2016 година по описа на Районна прокуратура-гр.Радомир, която все още е висяща. В сигнала е посочено, че в поименния списък на капиталовите разходи като ремонт на общински е залегнал и път PER 3137/I-6/ Радомир-хижа „Орлите”. Дължината на пътя е 5.3 км, а целевата субсидия за капиталови разходи е 20 000.00 лева. С решение 100/Протокол № 9/ от 29.03.2016 година Общинският съвет-Радомир е приел годишния отчет на кмета на община Радомир Пламен Алексиев за касово изпълнение на бюджета и отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на община Радомир за периода от 01.01.2015 година до 31.12.2015 година (внесен с докладна записка № С-67 от 16.03.2016 година). Отразено е, че „за поддръжка, ремонт и изграждане на пътища е отчетено изпълнение на бюджета в размер на 260 965.00 лева, при гласувани 249 100.00 лева, тоест налице е превишение със сума от 11 865 лева. С решение № 380 от 18.05.2015 година на кмета на община Радомир е била открита процедура на основание чл.16, ал.8 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Ремонт на местни общински пътища от четвъртокласната пътна мрежа на територията на община-Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в гр.Радомир.” В предмета на поръчката е включен и ремонт на общинския път PER 3137/I-6/ хижа „Орлите”-5.3 км. Въпреки че в поименния списък на капиталовите разходи за 2015 година и обществената поръчка с предмет ”Ремонт на местни общински пътища от четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в гр. Радомир” е бил заложен и пътят PER 3137/I-6/ хижа „Орлите”-5.3 км с целева субсидия за капиталови разходи 20 000.00 лева, ремонт на същия не е бил извършен. Това е потвърдено и с писмо № АО-66-00-58/1/ от 28.06.2016 година на кмета на община Радомир Пламен Алексиев. В сигнала е посочено, че през месец декември 2015 година на заседание на Общинския съвет-Радомир кметът Пламен Алексиев ви уведомява за извършените разплащания, включително и разплатени 20 000 лева за общинския път PER 3137/I-6/ хижа „Орлите”-5.3 км. През месец март 2016 година в годишния доклад за извършени плащания по капиталовите разходи на община Радомир отново фигурира разплащането на въпросния път. По-късно този доклад е внесен и в Министерството на финансите.

Поставя се въпросът колко години подред ще гласувате средства за ремонт на определени пътища, ще се отчитат усвоени гласуваните  от вас средства, а в действителност няма реално извършени ремонти? И всичко това е за сметка на гражданите, които са ви гласували доверие и избрали да защитавате техните интереси в местния парламент.

В докладна записка № С 1 от 10.01.2017 година на кмета Пламен Алексиев са предвидени средства за организации с нестопанска цел – спортни клубове, чиито седалища и дейност са на територията на общината в размер на 90 000 лева за закупуване на материали, спортни уреди и пособия, обезпечаване на подготвителни и възстановителни лагери, участия в състезания и обезпечаване на разходи, свързани с издръжката на съответния клуб. За футболните отбори по селата са предвидени по 2000 лева, за ФК ”Струмска слава” (Радомир) 50 000 лева, за спортен клуб ”Аполон” (Радомир) – фитнес – 1000 лева. И това е напълно разбираемо. Едно обаче не е ясно – спортен клуб ”Гаврил Радомир”-гр.Радомир колко членове има и с каква спортна дейност се занимава, тъй като не само е неизвестен в града, но и за част от вас -общински съветници. За него са предвидени 25 000 лв. В раздадената ви докладна на кмета Пламен Алексиев ви се предлага да приемете годишната прогноза за очаквания финансов резултат от дейността на търговските дружества с общинско имущество и общинско участие в капитала. Посочено е, че „Байкал 1” ЕООД-с.Байкалско за добив на торф и строителство е със 100% дялово участие на общината и прогнозата за очаквания финансов резултат (дивидент) е 0 лева. В същото време в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година ви се предлага за проучвателно-проектантски дейности на обект ”Чьоклево езеро” – това е именно „Байкал 1” ЕООД-с.Байкалско – да гласувате 45 000 лева. Какво означава това – общинското дружество е на пълна загуба, а се наливат 45 000 лева? Моето мнение е, че тези средства няма да отидат по предназначение, а в нечии джобове.

Както споменах по-горе, има образувано досъдебно производство за ремонта на пътя PER 3138 от пътя ІІІ-627-гр.Радомир-с.Друган-Подстанция Червена могила. Има образувано обаче и досъдебно производство за сключване на неизгодна сделка във връзка с мобилното спортно съоръжение, както и друго досъдебно производство за безстопанственост при управлението и разпореждането с общински имоти срещу виновни длъжностни лица от община Радомир.

Ето защо следва да бъдете много внимателни и прецизни при гласуването на решенията по докладните записки, които ви се предоставят, с цел да оправдаете гласуваната ви отговорност от радомирските граждани.