Атанас Кобуров е избран за председател на Районен съд-Петрич

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 12 гласа „за“ избра Атанас Костадинов Кобуров за административен ръководител – председател на Районен съд-Петрич. Съдия Кобуров има над 19 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. В Концепцията си за стратегическо управление съдия Кобуров определя като основна и приоритетна цел и предизвикателство „запазването на всички установени добри практики, както и предприемане на всяка възможна стъпка за оптимизиране управлението на съда“. Ще се осъществява ежемесечен контрол на броя на висящи дела, броя на делата с неизготвени в срок съдебни актове, анализ на причините, довели до забавяне на всяко конкретно дело. Ще се провеждат периодични срещи на магистратите в Районен съд – Петрич за обсъждане и анализ на констатираните проблеми, на съдебната практика и изменението в нормативните актове, както и на работни срещи с Окръжен съд – Благоевград, Административен съд – Благоевград и другите съдилища от съдебния район. Заложени са мерки за ефективно използване на информационните технологии, сред които създаване на пълни електронни досиета по всички дела.

Кандидатът бе подкрепен от председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков, Цветинка Пашкунова и Красимир Шекерджиев. Във връзка с назначаването на Атанас Кобуров за председател на Районен съд – Петрич съдийската колегия преназначи Мая Христова Банчева – Кобурова на заеманата преди избора й за „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Петрич длъжност „съдия“ в Районен съд – Петрич, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител.